Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych


Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

-> Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody

-> Unieważnienia postępowania, część 2: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne


Przebudowa drogi gminnej Nr 108677B w miejscowości Jelonka – wykonanie nawierzchni potrójnie powierzchniowo utrwalanej

 

 -> INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108677B W MIEJSCOWOŚCI JELONKA- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

 

-> INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108677B W MIEJSCOWOŚCI JELONKA

 -> INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

-> Unieważnienie postępowania na realizacje zamówienia publicznego: „ Przebudowa drogi gminnej Nr 108 677B w m. Jelonka"

 


PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108677B W MIEJSCOWOŚCI JELONKA

-> INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

-> Unieważnienie postępowania na realizacje zamówienia publicznego: „ Przebudowa drogi gminnej Nr 108 677B w m. Jelonka"


 

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE W LATACH 2017 – 2018

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w latach 2017 – 2018

Zmianaza zapisów SIWZ- zmiana załącznika nr 6

Informacja z otwarcia ofert

 

 

REMONT DROGI GMINNEJ WILUKI – KRUGŁE

Remont drogi gminnej Wiluki - Krugłe

Informacja o treści złożonych ofert - remont drogi gminnej Wiluki - Krugłe

 

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 16.03.2015r.

 

Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne –Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych

Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne –Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE W LATACH 2015 – 2016.

ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE W LATACH 2015 – 2016.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY

BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych na potrzeby realizacji projektu pt. Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu

Dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych na potrzeby realizacji projektu pt. Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu

Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych

Dostawa oleju opałowego do kotłowni komunalnych Gminy Dubicze Cerkiewne

Dostawa oleju opałowego do kotłowni komunalnych Gminy Dubicze Cerkiewne

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce

Ubezpieczenie komunikacyjne, mienia i odpowiedzialności.

Ubezpieczenie komunikacyjne, mienia i odpowiedzialności.

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana terminu składania ofert

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu

ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE

ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE

Remont i odbudowa budynku Centrum Kultury w Grabowcu - po pożarze.

Remont i odbudowa budynku Centrum Kultury w Grabowcu - po pożarze.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Protokół otwarcia ofert

Zmiana załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne

Przebudowa drogi gminnej Nr 108 673B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne od km 0+000 do km 1+447

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przebudowa drogi gminnej Nr 108 673B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne od km 0+000 do km 1+447

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin oraz zakup wyposażenia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin oraz zakup wyposażenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jagodniki i odcinka kanału tłocznego Jagodniki - Stary Kornin wraz z przepompowniami /Budowa oczyszczalni ścieków w m. Stary Kornin

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jagodniki i odcinka kanału tłocznego Jagodniki - Stary Kornin wraz z przepompowniami /Budowa oczyszczalni ścieków w m. Stary Kornin

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych

Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koryciski- roboty wewnętrzne w ramach projektu: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia przy dofinansowaniu z PROW na lata 2007-2013 działanie: Odnowa i rozwój wsi

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koryciski- roboty wewnętrzne w ramach projektu: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia przy dofinansowaniu z PROW na lata 2007-2013 działanie: Odnowa i rozwój wsi

Przebudowa drogi gminnej Nr 108 681B we wsi Werstok (ulica wiejska)

Uzupełnienie specyfikacji

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Przebudowa drogi gminnej Nr 108 681B we wsi Werstok (ulica wiejska)

Zakup i dostawa: sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej.

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zakup i dostawa: sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej.

Zakup sprzętu rekreacyjnego do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w ramach projektu Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rz. Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zakup sprzętu rekreacyjnego do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w ramach projektu Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rz. Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk

Zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej.

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej.

Zakup sprzętu rekreacyjnego do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w ramach projektu Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rz. Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zakup sprzętu rekreacyjnego do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w ramach projektu Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rz. Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk

Zakup sprzętu rekreacyjnego do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w ramach projektu Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rz. Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Zakup sprzętu rekreacyjnego do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w ramach projektu Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rz. Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk

Zakup sprzętu rekreacyjnego do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w ramach projektu Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rz. Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Zakup sprzętu rekreacyjnego do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w ramach projektu Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rz. Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych Gminnego Ośrodka Zdrowia, Osiedla Mieszkaniowego-Lecznicy Weterynaryjnej, Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych Gminnego Ośrodka Zdrowia, Osiedla Mieszkaniowego-Lecznicy Weterynaryjnej, Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

Zakup wyposażenia do nowo powstałego Centrum Kultury w Grabowcu

Zakup wyposażenia do nowo powstałego Centrum Kultury w Grabowcu

Remont świetlicy wiejskiej w m. Koryciski

Remont świetlicy wiejskiej w m. Koryciski

Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach projektu współfinansowanego z RPO WP na lata 2007-2013 -PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W DUBICZACH CERKIEWNYCH

Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach projektu współfinansowanego z RPO WP na lata 2007-2013 -PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W DUBICZACH CERKIEWNYCH

Budowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna-Wygon oraz 64 szt przydomowych oczyszczalni cieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Budowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna-Wygon oraz 64 szt przydomowych oczyszczalni cieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu

Zapytanie o cenę wykonania usługi polegającej na udzielenie kredytu któtkoterminowego w  kwocie 309 767,00  zł z okresem spłaty do 31 grudnia  2010r. z przeznaczeniem na pokrycie  w   kosztów  wkładu pomocy finansowej  realizowanego  projektu inwestycyjnego pn. " Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu" w ramach PROW na lata 2007-2013 , Działanie : Odnowa i rozwój wsi

 " Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 108 682B Werstok-Wiluki od km 0+000 do km 1+651 -wykonanie oświetlenia ulicznego na zabudowanym  odcinku drogi  w m. Wiluki na istniejących słupach "

" Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 108 682B Werstok-Wiluki od km 0+000 do km 1+651 -wykonanie oświetlenia ulicznego na zabudowanym  odcinku drogi  w m. Wiluki na istniejących słupach "

"Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 108 682 B Werstok-Wiluki od km 0+000 do km 1+651 "

"Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 108 682 B Werstok-Wiluki od km 0+000 do km 1+651 "

Infrastruktura kultury w nowym wymiarze- remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach- dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia  w sali widowiskowej

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Infrastruktura kultury w nowym wymiarze- remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach- dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia  w sali widowiskowej

Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu

Wyjaśnienie treści specyfikacji w przetargu Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienie- Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu

Unieważnienie postępowania - Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu - unieważniony

 

Infrastruktura kultury w nowym wymiarze- remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach- dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia  w sali widowiskowej

Unieważnienie postępowania dot. przetargu "Infrastruktura kultury w nowym wymiarze- remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych- dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia  w sali widowiskowej"

Wyjaśnienie treści specyfikacji w przetargu Infrastruktura kultury w nowym wymiarze- remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach- dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia  w sali widowiskowej

Infrastruktura kultury w nowym wymiarze- remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach- dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia  w sali widowiskowej

 

Infrastruktura kultury w nowym wymiarze- remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

Przetarg nieograniczony - Infrastruktura kultury w nowym wymiarze- remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

 

Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Rozstrzygnięcie protestu

Zaproszenie wykonawców do udziału w postępowaniu w związku z wniesionym protestu

Protest dotyczący przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół  w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012  na podstawie zakupionych biletów miesięcznych.

 

Przebudowa drogi gminnej nr 108690B w m. Tofiłowce (ulica wiejska)od km 0+000 do 0+883

Przebudowa drogi gminnej nr 108690B w m. Tofiłowce (ulica wiejska)od km 0+000 do 0+883 - rozstrzygnięty

 

Remont (modernizacja) i dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Remont (modernizacja) i dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne - rozstrzygnięty

 

Dostawa oleju napędowego (EURODIESEL) w ilości 69.000 litrów i etyliny U 95 w ilości 13.500 litrów z bezpośrednim tankowaniem do zbiorników (autobusów szkolnych, samochodów strażackich, samochodów dostawczych i osobowych) stanowiących własność gminy Dubicze Cerkiewne

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 133.000 EURO na dostawę oleju napędowego

 

Dostawa oleju opałowego  do kotłowni komunalnych  Gminnego Ośrodka Zdrowia, Osiedla Mieszkaniowego Lecznicy Weterynaryjnej  i Zespołu Szkół  w Dubiczach Cerkiewnych.

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni komunalnych Gminnego Ośrodka Zdrowia, Osiedla Mieszkaniowego Lecznicy Weterynaryjnej i Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
Kompletne oferty należy złożyć do dnia 18grudnia 2007r godz. 10.00

 

Pozostałe przetargi:

Przetarg nieograniczony
"Karosacja i nadbudowa podwozia samochodu Star 266 z przeznaczeniem do celów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiczach Cerkiewnych" termin składania ofert: 31.05.2007

Uaktualnienie dokumentacji przetargowej
Odpowiedzi na zapytania wykonawców i uzupełnienie dokumentacji przetargowej

Przetarg nieograniczony - Remont budynku GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych
Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych wraz z zagospodarowaniem przyległego placu do budynku.

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: MIKOŁAJ ŁAWRYNOWICZ

Data wytworzenia: 2017-07-12

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Data wprowadzenia: 2009-10-19

Data modyfikacji: 2018-02-16

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2016-10-04