Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 01 stycznia 2020 r. obowiązywać zaczną nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. Ustala się stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny- w wysokości 24,00 zł miesięczne od mieszkańca.

  2. Określa się podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

  3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie przysługuje w wysokości 10 zł miesięcznie od mieszkańca.

Osoby, które na dzień wejścia w życia nowych przepisów, mają zamiar zagospodarowywać bioodpady we własnym kompostowniku powinny złożyć w U.G. Dubicze Cerkiewne w terminie do 10 lutego 2020 roku nowy druk deklaracji. Po złożeniu deklaracji opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić wówczas 14,00 zł miesięcznie od 1 osoby.

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój nr 2, u Sołtysów wsi, oraz na stronie internetowej Gminy Dubicze Cerkiewne dubicze-cerkiewne.pl.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-04-25

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-01-30

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-04-25