Uchwała Nr XXVIII/160 / 06

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 i Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 ,poz. 1203,z 2005r. Nrt 172, poz.1441 oraz z 2006r, Nr 17, poz. 128) oraz art. 17 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64, poz.593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz.2703 oraz z 2005r. Nr 64,poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz.1487 i Nr180, poz. 1493) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 - 2013 , stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Surel

 

Treść uchwały wraz ze strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dubicze Cerkiewne 2006-2013 do pobrania w załaczniku w formacie PDF.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2007-03-22

Data modyfikacji: 2010-03-12

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2007-03-22