Uchwała Nr XVI/ 74/ 08

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne


z dnia 27 czerwca 2008r.

 w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2008-2013”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, oraz z 2006r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005r., Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006r., Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007r., Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519, Nr 221, poz. 1649 oraz z 2008r. Nr 70, poz.416) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2008-2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/160/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 maja 2006r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2013.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karpiuk

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2008-07-10

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2008-07-10