UCHWAŁA NR XXXI/147/09

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 28 grudnia 2009r.


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Koryciski

       Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r.  Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz.1806 z 2005r.  Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 , poz. 1337 z 2007r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości przyjęty uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Koryciski Nr 1/2009 z dnia 4 grudnia 2009r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-01-05

Data modyfikacji: 2010-01-05

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-01-05