Uchwały z 2009 roku

 

 


 

 

» Uchwała Nr XXXI/148/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego

» Uchwała Nr XXXI/147/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Koryciski

» Uchwała Nr XXXI/146/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2010

» Uchwała Nr XXXI/145/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie  zatwierdzenia  planu pracy  Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

» Uchwała Nr XXXI/144/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie opłat za udzielenie informacji publicznej

» Uchwała Nr XXXI/143/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

» Uchwała Nr XXXI/142/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2010

» Uchwała Nr XXX/141/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

» Uchwała Nr XXX/140/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych

» Uchwała Nr XXX/139/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie podatku od nieruchomości.

» Uchwała Nr XXX/138/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie  uchwalenia  taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i   zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

» Uchwała Nr XXIX/137/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego

» Uchwała Nr XXIX/136/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

» Uchwała Nr XXVII/133/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 26 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

» Uchwała Nr XXVI/132/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 26 czerwca 2009r.
w sprawie: wyrażenia woli zabezpieczenia środków na rok 2010 na realizację projektu p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród, Nikiforowszczyzna, Krągłe, Wygon, Klakowo oraz budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne”

» Uchwała Nr XXVI/130/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie: opinii dotyczącej nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000  położonych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.


»
Uchwała Nr XXVI/129/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi  Czechy Orlańskie, Krągłe, Górny Gród w sprawie zmiany nazewnictwa  miejscowości.

» Uchwała Nr XXVI/ 128 /09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 maja  2009r.
w   sprawie   wyrażenia   woli   zabezpieczenia   środków na  rok 2010  na  realizację projektu p.n. „Budowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród, Nikiforowszczyzna, Wygon, Klakowo oraz systemu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne”

» Uchwała Nr XXVI/ 127 /09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 maja  2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

» Uchwała Nr XXV/126/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 kwietnia 2009r.
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi i gm. Dubicze Cerkiewne.

» Uchwała Nr XXV/125/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  z dnia 30 kwietnia  2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Białowieska’’

» Uchwała Nr XXV/ 124 /09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 kwietnia  2009r.
w   sprawie   wyrażenia   woli   zabezpieczenia   środków  na   dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych na kontynuację w roku 2010    projektu p.n. „Rozbudowa i nadbudowa  Gminnego Centrum Kultury w m. Grabowiec"

» Uchwała Nr XXV/ 123 /09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 kwietnia  2009r.
w   sprawie   wyrażenia   woli   zabezpieczenia   środków na  rok 2010  na  realizację projektu p.n. „Infrastruktura w nowym wymiarze – remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych – II etap”.

» Uchwała Nr XXV/122/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 kwietnia  2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

» Uchwała Nr XXV/121/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30  kwietnia  2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy  Dubicze Cerkiewne.

» Uchwała  Nr  XXIV/120/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 13 marca  2009r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego.

» Uchwała Nr XXIV/119/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dubicze Cerkiewne.

» Uchwała Nr  XXIV/118/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  na 2009 rok”

» Uchwała Nr XXIV/117/09 Rady Gminy  Dubicze Cerkiewne z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”

» Uchwała  Nr  XXIV/116/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowiec

» Uchwała Nr XXIV/115/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dubicze Cerkiewne.

» Uchwała Nr XXIV/114/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 13 marca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2008 rok

» Uchwała Nr XXIV/113/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia z dnia 13 marca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

» Uchwała Nr XXIII/112/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 16 stycznia 2009 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego.

» Uchwała Nr XXIII/111/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 16 stycznia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

» Uchwała Nr XXIII/110/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 16 stycznia 2009 r.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

» Uchwała Nr XXIII/109/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 16 stycznia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2009-01-13

Data modyfikacji: 2010-01-12

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2009-01-13