Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej część 2: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :"Przebudowa drogi gminnej Nr 108677B w miejscowości Jelonka - wykonanie nawierzchni potrójnie powierzchniowo utrwalanej"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :"Przebudowa drogi gminnej Nr 108677B w miejscowości Jelonka - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w latach 2017- 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty remont drogi gminnej Wiluki – Krugłe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi powiatowej nr 1619B Dubicze Osoczne — Jagodniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne –Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 - 2016”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa węzła sanitarnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Bachmaty" w Dubiczach Cerkiewnych"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dowóz żwiru drogowego (żwir zabezpiecza Wykonawca) wraz z równaniem- zł za 1m³ (brutto) w sołectwach Górny Gród, Wiluki, Werstok i Starzyna"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych na potrzeby realizacji projektu pt. "Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu""

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce – Koryciski”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa 200000 litrów oleju opałowego do kotłowni komunalnych Gminy Dubicze Cerkiewne (Gminnego Ośrodka Zdrowia i Zespołu  Szkół w Dubiczach Cerkiewnych )w okresie od 1.02.2014r. do 31.01.2018r."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Ubezpieczenie komunikacyjne, mienia i odpowiedzialności"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont i odbudowa budynku Centrum Kultury w Grabowcu - po pożarze"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa drogi gminnej Nr 108 6738 Grabowiec - Dubicze Cerkiewne od km 0+000 do km 1+447"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowowości Stary Kornin oraz zakup wyposażenia"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "udowa kanalizacji sanitarnej w m. Jagodniki i odcinka kanału tłocznego Jagodniki - Stary Kornin wraz z przepompowniami /Budowa oczyszczalni ścieków w m. Stary Kornin"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koryciski- roboty wewnętrzne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi gminnej Nr 108 681B we wsi Werstok (ulica wiejska)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zakup i dostawa: sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu „Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2  Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup sprzętu rekreacyjnego do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w ramach projektu Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rz. Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zakup sprzętu rekreacyjnego do Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty” w ramach projektu „Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty” na rz. Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach projektu współfinansowanego z RPO WP na lata 2007-2013 , Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej  - Przebudowa, rozbudowa  oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa 250000 litrów oleju opałowego do kotłowni olejowych  Gminnego Ośrodka Zdrowia , Osiedla Mieszkaniowego Lecznicy Weterynaryjnej  i Zespołu  Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w okresie od 31.01.2011r. do 31.01.2014r."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki bijakowej  do prac komunalnych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Bachmaty"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego "Bachmaty" na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych" 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zakup wyposażenia nowo powstałego Centrum Kultury w Grabowcu"

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU UMOWY  NA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE Remont świetlicy wiejskiej w m. Koryciski

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU UMOWY  NA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE Budowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna-Wygon  oraz  64 szt przydomowych oczyszczalni cieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont świetlicy wiejskiej w Koryciskach"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty " Budowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna-Wygon  oraz  64 szt przydomowych oczyszczalni cieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w ramach  projektu   współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -  pn " Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród-Nikiforowszczyzna-Wygon budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z  lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki "

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę "Udzielenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach  kredytu krótkoterminowego na pokrycie kosztów wkładu pomocy finansowej realizowanego projektu inwestycyjnego pn " Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu" w ramach PROW na lata 2007-2013, Działanie: Odnowa i rozwój wsi "

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 108 682B Werstok-Wiluki od km 0+000 do km 1+651- wykonanie oświetlenia ulicznego na zabudowanym odcinku drogi w m. Wiluki na istniejących słupach"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 108 682B Werstok-Wiluki od km 0+000 do km 1+651"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Infrastruktura kultury w nowym wymiarze- remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach- dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia  w sali widowiskowej"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu "Infrastruktura kultury w nowym wymiarze- remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych- dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia  w sali widowiskowej"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu Infrastruktura kultury w nowym wymiarze- remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „ Świadczenie usług  w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w roku szkolnym 2009/2010,2010,2011,2011,2012 w formie zakupu biletów miesięcznych”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „ Przebudowa drogi gminnej nr 108690B w m. Tofiłowce (ulica wiejska) od km 0+000 do +883”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Remont (modernizacja) i dobudowa  oświetlenia drogowego  na   terenie  Gminy Dubicze Cerkiewne ”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa oleju napędowego (EURODIESEL) w ilości 69000 litrów i etyliny U 95 w ilości 13500 litrów z bezpośrednim tankowaniem do zbiorników (autobusów szkolnych, samochodów strażackich, samochodów dostawczych i osobowych) stanowiących własność gminy Dubicze Cerkiewne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w sprawie dostawy oleju opałowego do kotłowni komunalnych Lecznicy Weterynaryjnej , Gminnego Ośrodka Zdrowia i Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest - Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych wraz z zagospodarowaniem placu przyległego do budynku

 

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Onopryjuk

Data wytworzenia: 2017-08-24

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Data wprowadzenia: 2009-10-19

Data modyfikacji: 2018-02-16

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2009-10-19