Uchwała Nr XXVIII-133/02

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 8 lutego 2002 roku

 

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r – tekst jednolity) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 i 5 art. 58 ust. 1, ust.2 i ust. 6 w związku z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz.1615) Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje się Zespołowi Szkół w Dubiczach Cerkiewnych statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2002r

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-12-10

Data modyfikacji: 2007-12-10

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-12-10