Załącznik
do uchwały Nr XXVIII- 133/02
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia  8 lutego  2002 roku

 

 

S T A T U T
ZESPOŁU SZKÓŁ
W DUBICZACH CERKIEWNYCH.

 I. NAZWA SZKOŁY.
§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi: "ZESPÓŁ SZKÓŁ W DUBICZACH CERKIEWNYCH”
Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych tworzą:
- Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych
- Publiczne Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych
2. Zespół Szkół ma siedzibę w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Parkowej 30.
3. Nazwa Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych jest używana w pełnym brzmieniu
4. Nazwy szkół wchodzące w skład zespołu składają się z nazwy zespołu i nazwy tych szkół.
3. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:
-„zespole” – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
-„szkole podstawowej” –należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych
-„ publicznym gimnazjum” – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych.

II. INNE INFORMACJE O SZKOLE
§ 2

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Dubicze Cerkiewne.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.
3. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat .
3. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się egzaminem dającym możliwość dalszego kształcenia .
4. Zajęcia dydaktyczne w ciągu roku podzielone są na dwa semestry.
5. W zespole jest prowadzona dodatkowa nauka języka białoruskiego dla dzieci, których rodzice wyrażą na to zgodę.
§ 3


1. Zespół jest jednostką budżetową.
2. Szczegółowe zasady finansowania Zespołu oraz prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

III. CELE I ZADANIA SZKOŁY.

§ 4


1.Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania Świadectwa Ukończenia Szkoły Podstawowej i Świadectwa ukończenia Publicznego Gimnazjum poprzez:
a) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
b) rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności przez uczestnictwo w różnych formach zajęć pozalekcyjnych,
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
a) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,
b) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
c) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia, poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) realizowanie programu wychowawczego szkoły przyjętego na dany rok szkolny,
4) umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej ucznia poprzez:
a) organizowanie zajęć kształtujących poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata,
b) organizowanie nauki religii, zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych
5) przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie
6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
a) udzielanie porady i pomocy przez pedagoga szkolnego,
b) umożliwienie spożywania posiłków,
c) zapewnienie uczniom opieki zdrowotnej i pełnego bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
d) umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski,
e) prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych,
f) prowadzenie zajęć kompensacyjno - wyrównawczych,
g) prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej,
h) prowadzenie zajęć logopedycznych,
i) zorganizowanie zajęć świetlicowych,
j) system zapomóg i stypendiów.
Zajęcia, o których mowa w punkt 6, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

2. Powyższe cele i zadania zespół wypełnia również poprzez :
1) włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości szkolnych
2) obchody świąt i rocznic
3) kontakt z placówkami kultury
4) organizację wycieczek
5) ścisłą współpracę z rodzicami
6) organizację opieki nad uczniami
7) systematyczną ocenę postępów ucznia w nauce i analizę przyczyn jego niepowodzeń.


3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w zespole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące:
1) Z chwilą wejścia na teren zespołu oraz na zajęcia organizowane przez zespół, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką nauczycieli, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2) Nauczyciele zobowiązani są do:
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach - nie wolno pozostawiać uczniów bez opieki
- systematycznej kontroli miejsca prowadzenia zajęć a dostrzeżone zagrożenia uczniów niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi zespołu
- kontroli obecności uczniów na swoich zajęciach
- pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora zespołu
- wprowadzania uczniów do sal i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach
-po ostatniej lekcji odprowadzenie uczniów na zajęcia świetlicowe a pozostałych uczniów doprowadzenie do szatni i dopilnowanie tam porządku.
3) W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (przyroda, technika, informatyka) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów
4) W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie.
4. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem zespołu i w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli:
1) Każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną lub inne zajęcia w terenie zgłasza wyjście dyrektorowi szkoły i wpisuje się do „Księgi Wyjść” podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania.
2) Jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji.
3) Jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej , lub jeżeli przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
4) Na udział w wycieczce organizowanej poza teren gminy Dubicze Cerkiewne kierownik wycieczki musi uzyskać zgodę rodziców.
5) Wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia „Karty wycieczki”
6) Nie wolno organizować wycieczek podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
7) Kierownik wycieczki wydaje polecenia uczestnikom i w razie wypadku podejmuje decyzje i odpowiada za nie.
8) Kierownikiem wycieczki może być, oprócz nauczyciela inna osoba pełnoletnia posiadająca uprawnienia zgodnie z odrębnymi przepisami w uzgodnieniu z dyrektorem zespołu.

5. Zasady pełnienia dyżurów na terenie zespołu:
1) Nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego w pokoju nauczycielskim grafiku.
2) Dyżury pełnione są od godziny 720 do zakończenia zajęć w szkole, podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzu i w szatni.
3) Dyżur musi być pełniony aktywnie , nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, w sanitariatach i szatni.
4) W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu , dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.


IV. ORGANY SZKOŁY.

 

§ 5


Organami szkoły są:
1) Dyrektor Zespołu
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Zespołu ( jeśli zostanie utworzona)
4) Rada Rodziców
5) Samorząd Uczniowsk

§ 6

DYREKTOR ZESPOŁU:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
3) przewodniczy radzie pedagogicznej,
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.
5) dysponuje środkami finansowymi pozabudżetowymi,
6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników obsługi na podstawie odrębnych przepisów,
7) przyznaje nagrody i wymierza kary nauczycielom i innym pracownikom zespołu,
8) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
9) opracowuje arkusz organizacji zespołu,.
10) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu,
11) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
12) realizuje pozostałe zadania wynikające z Ustawy "KARTA NAUCZYCIELA",
13) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie
zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza zespołem
14) reprezentuje szkołę na zewnątrz i dba o jej autorytet,
15) współpracuje z radą szkoły (jeśli została utworzona), radą rodziców, radą pedagogiczną i
samorządem uczniowskim, organizacjami i instytucjami środowiskowymi
16) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami,
17) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków
określonych odrębnymi przepisami,
18) prowadzi dokumentację pedagogiczną,
19) jest negocjatorem w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
20) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w STATUCIE ZESPOŁU SZKÓŁ.

Dyrektor ma prawo:
1) Wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom ZESPOŁU
2) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy zespołu i jej bieżącym funkcjonowaniu

DYREKTOR ZESPOŁU ODPOWIADA ZA

1) poziom uzyskanych wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami.
2) zgodność funkcjonowania zespołu z przepisami prawa oświatowego i statutu zespołu
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku zespołu i podczas zajęć organizowanych przez zespół oraz stan sanitarny i stan ochrony ppoż. budynku.
4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność zespołu.
5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej , za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

§ 7

Dyrektor zespołu może być odwołany na podstawie art. 38 ustawy z dnia 7.09.1991r o systemie oświaty.
§ 8

Rada pedagogiczna:

1. Rada Pedagogiczna zespołu jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu
4. Rada pedagogiczna ustala REGULAMIN swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej a mogących naruszać dobro osobiste uczniów, lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników zespołu.
5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek kuratora oświaty, z inicjatywy przewodniczącego rady zespołu, organów gminy, wójta albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6. Dyrektor zespołu przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności zespołu.
7. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone prze jego przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej

§ 8

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy zespołu, po zaopiniowaniu przez radę zespołu (jeśli została utworzona) i radę rodziców,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę zespołu i radę rodziców.
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów
6) zatwierdzanie wewnątrzszkolnych regulaminów
7) przygotowywanie projektu zmian statutu zespołu oraz jego uchwalenie jeżeli nie działa rada zespołu.

§ 9

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) projekt planu finansowego zespołu,
2) propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
4) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
§ 10
Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do Zarządu Gminy Dubicze Cerkiewne o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora .
§ 11

 

1. Jeżeli w zespole nie zostanie powołana rada zespołu , zadania rady wykonuje rada pedagogiczna
2. Rada pedagogiczna zastępując radę zespołu jest zobowiązana zasięgnąć opinii rodziców i uczniów.
§ 12
RADA ZESPOŁU

1. Powstanie rady zespołu pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących organów:
1) Rady Pedagogicznej,
2) Rady Rodziców,
3) Samorządu Uczniowskiego.
2. Tryb i zasady powołania rady zespołu pierwszej kadencji określa dyrektor zespołu.
3. W skład rady zespołu wchodzi po trzech przedstawicieli z:
1) rady pedagogicznej,
2) rodziców,
3) samorządu uczniowskiego.
4. Tryb wyboru członków rady zespołu:
1) przedstawicieli rady pedagogicznej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród członków tej rady zwykłą większością głosów,
2) przedstawicieli rodziców, wybiera się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród "trójek klasowych", w obecności co najmniej 3/4 składu osobowego tych trójek,
3) przedstawicieli uczniów wybiera się w głosowaniu jawnym spośród członków rady samorządu uczniowskiego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 składu tego organu.
5. Kadencja rady zespołu trwa 3 lata.
6. Skład rady zespołu uzupełnia się corocznie, gdy jej skład opuszczą nauczyciele, uczniowie kończący zespół i ich rodzice.
7. Uzupełnienie składu rady zespołu następuje według ust. 4 pkt. 1, 2, 3.
8. Wybory do rady zespołu zarządza dyrektor zespołu nie później niż miesiąc po upływie kadencji rady poprzedniej.
9. Rada zespołu uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych zespołu , a także:
1) uchwala i dokonuje zmiany statutu zespołu,
2) opiniuje:
a) innowacje i eksperymenty pedagogiczne,
b) plan pracy zespołu,
c) plan finansowy zespołu,
d) powierzenie stanowisk kierowniczych w zespole.
3) może występować do Podlaskiego Kuratora Oświaty z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności zespołu , jej dyrektora lub innego nauczyciela
zatrudnionego w zespole ; wnioski te mają dla organów charakter wiążący,
4) ocenia sytuację oraz stan zespołu i występuje z wnioskiem do dyrektora zespołu, rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz do organu nadzorującego, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
5) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady zespołu.
10. Szczegółowe zasady funkcjonowania rady zespołu określa jej regulamin.
11. Rozstrzygnięcia określone w pkt. 9 rada zespołu podejmuje zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 3/4 jej członków.
§ 13

 

W szkole działa rada rodziców , stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

RADA RODZICÓW:

1) występuje do rady pedagogicznej i dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,
2) udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu,
3) działa na rzecz stałej poprawy bazy,
4) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności zespołu,
5) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego zespołu,
6) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
§ 14

1. Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej REGULAMIN, który ustala m.in.:
1) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie rady rodziców,
2) organy rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
3) tryb podejmowania uchwał,
4) zasady wydatkowania funduszy.
2. Regulamin opracowuje rada rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.
§ 15

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie zespołu.
2. Samorząd uczniowski opracowuje REGULAMIN swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
3. Samorząd uczniowski przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi zespołu wnioski i opinie uczniów w zakresie takich praw, jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego,
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia kroniki lub
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem (zabawy, dyskoteki mogą odbywać się w godz. 17oo - 21oo przy obecności 3 opiekunów, (w tym co najmniej jednego nauczyciela).
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
7) współdecydowania o przyznaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla uczniów
4. Samorząd uczniowski opiniuje wewnątrzszkolny system oceniania.
5. Samorząd uczniowski opiniuje pracę ocenianych nauczycieli
6. Do zadań samorządu należy:
1) rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów i nauczycieli
2) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązku szkolnego
3) przedstawiania władzom zespołu opinii i potrzeb uczniów
4) organizowanie pomocy koleżeńskiej
5) rozstrzyganie sporów między uczniami
6) dbanie - w całokształcie swojej działalności - o dobre imię i honor zespołu.

V. ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
§ 16

1. W sprawach spornych ustala się co następuje:
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego samorządu uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
2) przewodniczący samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu
3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję.
§ 17


1. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom zespołu, jeżeli działalność tych organów narusza interesy zespołu i nie służy rozwojowi jej wychowanków.
2. Jeżeli uchwała rady rodziców i rady zespołu jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem zespołu, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady rodziców lub rady zespołu uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
3. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor zespołu przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

VI. RODZICE W ZESPOLE.

§ 18

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. W ramach współdziałania określonego w ust. 1 rodzice mają prawo do:
1) zaznajomienia się z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi Zespołu i danej klasy,
2) zapoznanie się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
4) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i Kuratorium Oświaty opinii na temat pracy zespołu.
3. Współdziałanie i wymiana informacji pomiędzy rodzicami i nauczycielami realizowane jest poprzez:
1) wywiadówki (nie rzadziej niż raz na kwartał)
2) zebrania środowiskowe,
3) rozmowy indywidualne,
4) wizyty wychowawców w domach rodzinnych uczniów,
5) inne formy wypracowane przez wychowawców.VII. ORGANIZACJA ZESPOŁU.
§ 19

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 20

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku . Arkusz organizacji zespołu zatwierdza Zarząd Gminy Dubicze Cerkiewne.
§ 21

1. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział.
2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26.
3. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
4. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla zespołu, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
5. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych zespołu oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
6. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
7. Liczba członków kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa od 15 osób.
8. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach posiadanych środków przez zespół.
§ 22

1. Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłużej niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
4. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 min. , a 2 przerwy obiadowe po 15 min.
§ 23

 

W zespole funkcjonuje oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.
§ 24

Dyrektor zespołu w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z Zarządem Gminy Dubicze Cerkiewne ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.
§ 25

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§ 26


Biblioteka zajmuje pomieszczenie, w którym jest gromadzony i przechowywany księgozbiór oraz umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego.
§ 27

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego
2. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy
3. Systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy szkoły.
4. Czasopisma społeczno-kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma metodyczne - przez 5 lat
5. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora szkoły, co najmniej raz na 5 lat ( wówczas okres udostępnienia księgozbioru zostaje skrócony)
6. Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza, zapewniając odpowiednie wyposażenie pomieszczenia warunkujące pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
7. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych.
8. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej
9. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu szkoły
10. Biblioteka może prowadzić własną działalność gospodarczą w celu uzyskania dodatkowych środków na wzbogacenie księgozbioru.
11. W bibliotece działa aktyw bibliotekarzy złożony z łączników wytypowanych spośród uczniów wszystkich oddziałów. Działa on według ustalonego regulaminu.
§ 28

Zadania bibliotekarza:
1) prowadzenie dokumentacji,
2) opracowanie planu biblioteki szkolnej,
3) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
4) prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego,
5) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
6) organizowanie konkursów czytelniczych,
7) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
8) współpraca z nauczycielami szkoły,
9) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
10) zakup i oprawa książek oraz innych pomocy dydaktycznych.
§ 29

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w zespole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.
2. Świetlica szkolna jest czynna od godz.720 - 1500. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć 25.
3. Zadania nauczyciela opiekuna świetlicy:
1) prowadzenie dokumentacji,
2) organizowanie konkursów,
3) organizowanie wycieczek,
4) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o pracy świetlicy,
5) współpraca z nauczycielami szkoły,
6) opieka nad dziećmi dojeżdżającymi w czasie przywozów i odwozów,
7) zakup i odpowiedzialność za pomoce dydaktyczne i powierzone mienie.
§ 30

 

Szkoła zapewnia uczniom możliwości i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej.

§ 31


1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:

1) sale dydaktyczne,
2) sala gimnastyczna wraz z zapleczem,
3) boisko sportowe,
4) pomieszczenia świetlicowe i biblioteczne,
5) zaplecze kuchenne i jadalnię,
6) pokój administracyjny,
7) 1 kotłownia,
8) szatnie
9) sanitariaty dla chłopców , dziewcząt i osób niepełnosprawnychVIII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 32


1. W zespole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

§ 33

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

1) kontrolowanie systematyczne miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) uczestniczenie w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy,
3) przestrzeganie zapisów statutowych,
4) zapoznawane się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
5) występowanie drobnych usterek zgłaszać dyrektorowi,
6) przestrzeganie zasad BHP określonych w regulaminie pracowni,
7) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego sprzętu,
8) na każdej lekcji kontrolowanie obecność uczniów,
9) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
10) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
11) dbałość o poprawność językową uczniów,
12) stosowanie zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
13) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych w miarę możliwości,
14) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
15) wzbogacanie warsztatu pracy i dbałość o powierzone pomoce i sprzęt,
16) aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,
17) stosowanie nowatorskich metod pracy i obowiązujących metod nauczania,
18) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
19) ochrona uczniów prze skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej.
20) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, częsta ocena wiadomości i ich umiejętności.
21) poznanie osobowości, warunków życia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru.
22) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów, itp.
23) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie zespołu.
24) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela.
25) wykonanie innych czynności zleconych przez dyrektora zespołu a wynikających z organizacji pracy zespołu.
§ 34


1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora kierownik zespołu.
3. Do zadań zespołu należy między innymi:

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,
3) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.


§ 35


1. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w szkole lub gimnazjum na poszczególnych etapach edukacyjnych.
3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.
4. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy i oddziału do chwili ukończenia nauki przez uczniów tej klasy, chyba, że:

1) rada rodziców lub rada zespołu złoży uzasadniony wniosek do dyrektora zespołu o zmianę wychowawcy,
2) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę
§ 36


1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami zespołu, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien:

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy, uwzględniający wychowanie prorodzinne,
3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów ,
5) współpracować z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
9) kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu się ucznia,
11) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu na miesiąc przed zakończeniem okresu, powiadomienie odbywa się w formie pisemnej przez rodziców,
12) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych) poprzez wpis do zeszytu z rodzicami,
13) uczestniczyć w wywiadówkach z rodzicami.

3. Wychowawca prowadzi określoną dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
5. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem zespołu za:

1) Osiąganie celów wychowania w swojej klasie
2) Integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (opiekunów) wokół programu wychowawczego klasy
3) Poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej.
4) Prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.


§ 37


1. Pracownikami obsługi są :

- sprzątaczka,
- kucharka i pomoc kuchenna.
- woźny
- intendent


IX. UCZNIOWIE SZKOŁY.

§ 38


1. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z granicami obwodu szkolnego szkoły podstawowej gimnazjum ustalonymi przez Radę Gminy Dubicze Cerkiewne. Na prośbę rodziców (w miarę możliwości) dyrektor przyjmuje uczniów spoza granic obwodu szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wyraża zgodę by uczniowie szkoły macierzystej realizowali obowiązek szkolny w innej placówce.
2. Obowiązek szkolny realizują uczniowie od I kl. Szkoły podstawowej do ukończenia gimnazjum, ale nie później niż do 18 roku życia.
3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno - pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
4. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji.

§ 39


1. Uczeń ma prawo:

1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
2) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności: z zastrzeżeniem, że w tygodniu mogą się odbyć trzy sprawdziany, przy czym nie więcej niż jeden dziennie, sprawdziany muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,
4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
5) poszanowania swej godności,6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
8) korzystania z pomocy doraźnej,
9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
10) noszenia emblematu szkoły,
11) nietykalności osobistej,
12) bezpiecznych warunków pobytu w zespole,
13) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,
14) reprezentowania zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach, olimpiadach i wystawach plastycznych,
15) dwukrotnego w czasie semestru bycia nieprzygotowanym na lekcję, nieprzygotowanie nie dotyczy lekcji, na której jest sprawdzian lub kartkówka,
16) do poprawy oceny cząstkowej i sprawdzianu, formę i sposób poprawy ustala nauczyciel przedmiotu.
§ 40


Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie a zwłaszcza:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
2) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w zespole,
3) wystrzegać się szkodliwych nałogów,
4) naprawiać wyrządzone szkody materialne,
5) usprawiedliwić pisemnie nieobecności w terminie 2 tygodni (po tym czasie są to godziny nieusprawiedliwione),
6) uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach spowodowane nieobecnością (choroba, zawody sportowe, wycieczka, konkursy i inne) po uzgodnieniu terminu z nauczycielem przedmiotu,
7) przebywanie na terenie zespołu od godziny rozpoczęcia zajęć do czasu ich zakończenia,
8) dbać o estetykę, wygląd i higienę osobistą,
9) uczestnicy zawodów, konkursów itp. wracają po zakończonych zawodach na lekcje. Jeśli zawody lub konkursy rozpoczynają się później uczniowie uczestniczą w porannych zajęciach. Uczeń może w tym dniu być nieprzygotowany do zajęć - brak podręcznika, zeszytu itp.
10) przestrzeganie zasad kultury współżycia,
11) dbania o honor i tradycję zespołu
12) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
13) zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 17 o ile brak możliwości polubownego rozwiązywania problemu,
14) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.


X. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.


§ 41


1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz zespołu,
2) wzorową postawę,
3) wybitne osiągnięcia,
4) bohaterstwo i odwagę.

2. Nagrody przyznaje dyrektor zespołu na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców; po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów :

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
3) dyplom,
4) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,
5) nagrody rzeczowe,
6) wpisanie absolwentów do „Złotej Księgi”

4. Nagrody finansowane są z budżetu zespołu lub przez Radę Rodziców, lub Radę Zespołu.
5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 42

 

1. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy,
2) upomnienie dyrektora,
3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

2. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora zespołu w terminie dwóch dni.
3. Dyrektor zespołu rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
4. Uczeń może być karnie przeniesiony do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora zespołu .Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić w następujących przypadkach:

1) stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów
2) wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i uczniów
3) dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły
4) nagminnego opuszczania zajęć (30% w ciągu semestru)


XI. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE.

§ 43


Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w danej szkole, oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.


§ 44


1. W kl. IV-VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się
w skali 1 - 6, według wymagań edukacyjnych.
2. Ustala się następującą skalę ocen:
Stopień celujący (cel) - 6
Stopień bardzo dobry (bdb) - 5
Stopień dobry (db) - 4
Stopień dostateczny (dst) - 3
Stopień dopuszczający (dop) - 2
Stopień niedostateczny (ndst) - 1

§ 45


1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne są zawarte w WSO.

§ 46

 

W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową wystawioną na podstawie wymagań edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.

Ocena z religii / etyki na wszystkich etapach edukacyjnych jest wystawiana według skali ocen 1 - 6.

§ 47


1. Ocena z zachowania powinna uwzględnić w szczególności:

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
2) udział w życiu klasy, szkoły i środowiska,
3) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z zajęć edukacyjnych oraz promowanie do wyższej klasy lub ukończenia szkoły podstawowqej lub gimnazjum
3. Ocenę z zachowania formułuje wychowawca klasy w oparciu o:

1) samoocenę ucznia, opinię wyrażoną o własnym postępowaniu i zachowaniu,
2) ocenę zespołu uczniowskiego klasy,
3) opinię organizacji uczniowskich
4) uwagi pracowników zespołu i osób spoza zespołu
5) własne spostrzeżenia uwzględniające opinię o uczniu pozostałego zespołu nauczycielskiego
6) wpisy w zeszycie uwag lub w dzienniku.

4. Wychowawca w terminie na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym informuje uczniów o przysługującej im ocenie z zachowania z jednoczesnym uzasadnieniem oceny.
5. Ocena z zachowania wystawiona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.

§ 48

1.W klasach I-III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową
2. Ocena opisowa uwzględnia następujące rodzaje aktywności ucznia:

1) odpowiednio wykonuje powierzone mu zadania
2) jest pracowity i obowiązkowy
3) posiada umiejętności pracy w zespole
4) potrafi być opiekuńczy
5) niesie pomoc w różnych sytuacjach
6) bierze aktywny udział w życiu klasy
7) reaguje adekwatnie do sytuacji
8) potrafi dokonać samooceny swojego postępowania
9)dotrzymuje obietnic i zobowiązań
10) potrafi poprawnie reagować w sytuacjach konfliktowych
11)utrzymuje kontakty z rówieśnikami
12) troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo innych
13)szanuje własność osobistą
14)szanuje własność społeczną.

§ 49


1. Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się według następującej skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


§ 50


Zespół używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład , zawierających nazwę zespołu.

§ 51

 

1.Tablice i stemple urzędowe szkół wchodzących w skład zespołu mają u góry nazwę Zespołu , a u dołu nazwę szkoły
2.W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę lub gimnazjum wchodzące w skład zespołu podaje się nazwę szkoły lub gimnazjum. Świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową zespołu.

§ 52


Zespół może posiadać własny sztandar i ceremoniał szkolny:
1) uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
2) pasowanie na ucznia klasy I gimnazjum,
3) pasowanie na ucznia klasy I szkoły podstawowej

§ 53


Zespołowi nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady zespołu lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego

§ 54


Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 55


Zespół na podstawie odrębnych przepisów , najpóźniej do dnia 1 stycznia 2003 roku zgłosi do właściwych organów statystycznych , ubezpieczeniowych i podatkowych zmiany wynikające z utworzenia Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych.

§ 56


1. Statut jest najwyższym prawem na terenie zespołu i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.
2. Dokonanie zmian w statucie następuje przez nowelizację statutu uchwałą rady zespołu , a jeśli nie została powołana - uchwałą rady pedagogicznej.

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-12-10

Data modyfikacji: 2007-12-10

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-12-10