Zarządzenie Nr 2/2011

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 5 stycznia 2011r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne.

     Na postawie § 2 Regulaminu naboru na wolne kierownicze i urzędnicze stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 117/10 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 25 stycznia 2010r. r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne następującym składzie:

1 .Anna Kulik - Skarbnik Gminy - Przewodniczący komisji

2. Mikołaj Ławrynowicz - członek komisji

3. Bogusława Gawryluk - Sekretarz komisji

4. Krystyna Onopryjuk- członek komisji


§ 2.

 

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -

referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne następującym składzie:1.. Mikołaj Ławrynowicz - Przewodniczący komisji

2. Bogusława Gawryluk - Sekretarz komisji

3. Eugeniusz Makarewicz- członek komisji

§ 3.

1. Komisje Rekrutacyjne w składzie określonym w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia pracują zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne

2. Komisje pracują do czasu wyłonienia kandydata, nie później niż do dnia 31 stycznia 2011r.

§ 4.

Przewodniczący Komisji podejmuje wszelkie czynności związane z podjętą procedurą naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie, w tym zwołuje posiedzenie Komisji, kieruje jej obradami reprezentuje Komisję na zewnątrz, w tym udziela wszelkich informacji na temat pracy Komisji.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dubicze Cerkiewne

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
 

Leon Małaszewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-01-11

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-01-11

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-01-11