Zarządzenie Nr 1/2011

 

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

 

z dnia 3 stycznia 2011r.

 

w sprawie: powołania komisji do spraw wyceny i likwidacji środków trwałych , materiałów i przedmiotów nietrwałych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 ,poz.1591 z póź. zm) zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Komisję do spraw wyceny, likwidacji (zwaną dalej Komisją ) środków trwałych , materiałów i przedmiotów nietrwałych( zwanych dalej- składnikiem majątku) w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne i jednostkach organizacyjnych gminy w następującym składzie:

  1. Krystyna Onopryjuk – przewodniczący komisji

  2. Eugeniusz Makarewicz- Z-ca przewodniczacego

  3. Jan Kuptel – członek

  4. Bogusława Gawryluk -członek

  5. Maria Pietryczuk – członek

  6. Jan Karpiuk – członek

  7. Olga Repko – członek

  8. Igor Kondratiuk – członek

  9. Ludmiła Pietruczuk – członek

  10. Leon Mikulicz - członek


 1. W skład Komisji jako członkowie mogą być powoływane dodatkowo inne osoby, jeżeli będzie wymagać tego fachowe określenie stopnia zużycia środka trwałego, materiału lub przedmiotu nietrwałego.

§ 2

 1. Do zakresu zadań Komisji należy:

  1) dokonanie fizycznej likwidacji rzeczowych składników majątku zgodnie ze sposobem określonym dla każdego składnika majątku w protokołach Komisji

  2) Sporządzenie wykazów materiałów odzyskanych ze zlikwidowanych składników majątku.

  3) Przekazanie do magazynu lub w inne miejsce wskazane w protokołach likwidacyjnych części i materiałów odzyskanych w wyniku fizycznej likwidacji środków trwałych ,materiałów i przedmiotów nietrwałych

  4) dokonanie wyceny środków trwałych , przedmiotów nietrwałych i materiałów oraz kwalifikowanie do ich odsprzedaży lub likwidacji

§ 3

1.Przeprowadzenie wyceny i likwidacji mienia Gminy Dubicze Cerkiewne odbywa się na podstawie „wniosków likwidacyjnych” (załącznik nr 1) składanych przez osobę materialnie odpowiedzialną za powierzone mienie (osoba użytkująca te przedmioty) za pisemną akceptacją kierownika referatu wnioskującego lub kierownika jednostki.

2. Przewodniczący Komisji wskazuje skład zespołu do przeprowadzenia likwidacji w ilości nie mniejszej niż trzech członków i o terminie i miejscu przeprowadzenia likwidacji powiadamia osobę materialnie odpowiedzialną.

3. W przypadku gdy przedmiotem fizycznej likwidacji jest sprzęt komputerowy, urządzenia, aparatura, baterie ,akumulatory- podlegające utylizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, Komisja może udzielić zlecenia specjalistycznemu podmiotowi celem dokonania likwidacji. Dokumentacja dotycząca zlecenia stanowi załącznik do protokołu kasacji.

§ 4

 1. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza w 2 egzemplarzach protokół, którego wzór określa załącznik nr 2 ,3 i 4 do niniejszego zarządzenia ,

 2. Protokół stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

 3. Zatwierdzony protokół stanowi podstawę do przeprowadzenia likwidacji lub dokonania odsprzedaży.

§ 5

Sprzedaż składników majątku zakwalifikowanych do odsprzedaży przeprowadza właściwy referat urzędu gminy lub kierownik jednostki organizacyjnej na podstawie protokołu o którym mowa w § 4ust. 1

§ 6

Zatwierdzony protokół Komisja przekazuje osobie materialnie odpowiedzialnej za zlikwidowane składniki majątku oraz jeden egzemplarz do Referatu Finansowego, gdzie stanowi podstawę do dokonania stosownych zmian w zapisach księgowych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-01-11

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-01-11

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-01-11