Zarządzenia Wójta Archiwum

2014

328. Zarządzenie Nr 202.2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

327. Zarządzenie Nr 201.2014- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

326. Zarządzenie Nr 200.2014- w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok

325. Zarządzenie Nr 199.2014- w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2032

324. Zarządzenie Nr 198.2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

323. Zarządzenie Nr 197.2014- w sprawie kredytu długoterminowego w celu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek

322. Zarządzenie Nr 196.2014- w sprawie przekazania dla Zespołu Szkolno - Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

321. Zarządzenie Nr 195.2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

320. Zarządzenie Nr 194.2014- w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2014 roku

319. Zarządzenie Nr 193.2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

318. Zarządzenie Nr 192.2014- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

317. Zarządzenie Nr 191.2014- w sprawie sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

316. Zarządzenie Nr 190.2014- w sprawie cennika usług w zakresie wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnym Star 200

315. Zarządzenie Nr 189.2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

314. Zarządzenie Nr 188.2014- w sprawie : ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” pomocy uczniom w 2013 roku.

313. Zarządzenie Nr 187.2014- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

312. Zarządzenie Nr 186.2014- w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej

311. Zarządzenie Nr 185.2014- w sprawie przekazania dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych pozostałych środków trwałych

310. Zarządzenie Nr 184.2014- w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

309. Zarządzenie Nr 183.2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

308. Zarządzenie Nr 182.2014- w sprawie : informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2014 roku

307. Zarządzenie Nr 181.2014- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

306. Zarządzenie Nr 180.2014- w sprawie ustalenia odpłatności za wjazd samochodem lub innym pojazdem mechanicznym na parkingi niestrzeżone na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Bachmaty" w Dubiczach Cerkiewnych i wyznaczone parkingi poza terenem Ośrodka.

305. Zarządzenie Nr 179.2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

304. Zarządzenie Nr 178.2014- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

303. Zarządzenie Nr 176.2014- w sprawie przekazania dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych pozostałych środków trwałych

302. Zarządzenie Nr 175.2014- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji inwestycji –pn " Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce" przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi

301. Zarządzenie Nr 174.2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

300. Zarządzenie Nr 173.2014- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

299. Zarządzenie Nr 172.2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

298. Zarządzenie Nr 171.2014- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w celu sfinansowania wkładu własnego inwestycji pn. „WSPÓLNIE CHRONIMY PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ – zakup samochodu strażackiego"

297. Zarządzenie Nr 170.2014- w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dubicze Cerkiewne w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

296. Zarządzenie Nr 169.2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

295. Zarządzenie Nr 168.2014- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w celu sfinansowania wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski"

294. Zarządzenie Nr 167.2014- w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014 roku

293. Zarządzenie Nr 166.2014- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dubicze Cerkiewne

292. Zarządzenie Nr 165.2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

291. Zarządzenie Nr 164.2014- w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych

290. Zarządzenie Nr 163.2014- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

289. Zarządzenie Nr 162.2014- w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne

288. Zarządzenie Nr 161.2014- w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2013 rok

287. Zarządzenie Nr 160.2014- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

286. Zarządzenie Nr 159.2014- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

285. Zarządzenie Nr 158.2014- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

284. Zarządzenie Nr 157.2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

283. Zarządzenie Nr 156.2014- w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku

282. Zarządzenie Nr 155.2014- w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku

281. Zarządzenie Nr 154.2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

280. Zarządzenie Nr 153.2014- w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok

279. Zarządzenie Nr 152.2014- w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok

rok 2013

278. Zarządzenie Nr 151.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

277. Zarządzenie Nr 150.2013- w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2014 rok

276. Zarządzenie Nr 149.2013- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego budynków i budowli na działce będącej przedmiotem odwołania darowizny oraz jej zagospodarowania.

275. Zarządzenie Nr 148.2013- w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej

274. Zarządzenie Nr 147.2013- w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej

273. Zarządzenie Nr 146.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

272. Zarządzenie Nr 145.2013- w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych

271. Zarządzenie Nr 144.2013- w sprawie dofinansowaniakosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

270. Zarządzenie Nr 143.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

269. Zarządzenie Nr 142.2013- w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

268. Zarządzenie Nr 141.2013- w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2031

267. Zarządzenie Nr 140.2013- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji  inwestycji –pn  " Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce – Koryciski -  w ramach projektu współfinansowanego z PROW na lata 2007-2013 pn” Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce- Koryciski

266. Zarządzenie Nr 139.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

265. Zarządzenie Nr 138.2013- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

264. Zarządzenie Nr 137.2013- w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2013 roku

263. Zarządzenie Nr 136.2013- w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Dubicze Cerkiewne

262. Zarządzenie Nr 135.2013- w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych

261. Zarządzenie Nr 134.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

260. Zarządzenie Nr 133.2013- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

259. Zarządzenie Nr 132.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

258. Zarządzenie Nr 131.2013- w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

257. Zarządzenie Nr 130.2013- w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” pomocy uczniom w 2013 roku.

256. Zarządzenie Nr 129.2013- w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych

255. Zarządzenie Nr 128.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

254. Zarządzenie Nr 127.2013- w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność i mienie Gminy Dubicze Cerkiewne

253. Zarządzenie Nr 126.2013- w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych

252. Zarządzenie Nr 125.2013- w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2013 roku

251. Zarządzenie Nr 123.2013- w sprawie ustalenia odpłatności za wjazd samochodem na parking niestrzeżony w Ośrodku Wypoczynkowym "Bachmaty" w Dubiczach Cerkiewnych.

250. Zarządzenie Nr 122.2013- w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

249. Zarządzenie Nr 121.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

248. Zarządzenie Nr 120.2013- w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych

247. Zarządzenie Nr 119.2013- w sprawie określenia regulaminu porządkowego Ośrodka Wypoczynkowego "Bachmaty"

246. Zarządzenie Nr 118.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

245. Zarządzenie Nr 117.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

244. Zarządzenie Nr 116.2013- w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2013 roku

243. Zarządzenie Nr 115.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

242. Zarządzenie Nr 114.2013- w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

241. Zarządzenie Nr 113.2013- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

240. Zarządzenie Nr 112.2013- w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2012 rok

239. Zarządzenie Nr 111.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

238. Zarządzenie Nr 110.2013- w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2012 roku

237. Zarządzenie Nr 109.2013- w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w 2013 roku

236. Zarządzenie Nr 108.2013- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych   gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 
 
 
rok 2012
 
 
 

230. Zarządzenie Nr 102.2012- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

229. Zarządzenie Nr 101.2012 - w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych  przy realizacji zadań inwestycyjnych pn " Budowa  kanalizacji sanitarnej w m. Jagodniki i kanału tłocznego Jagodniki- Stary Kornin wraz z przepompowniami/  Budowa  oczyszczalni ścieków w m. Stary Kornin"  w ramach  projektu   współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -  pn " Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród-Nikiforowszczyzna-Wygon , budowa 64 szt. przyzagrodowych    oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z  lokalną oczyszczalnią ścieków.

228. Zarządzenie Nr 100.2012 - w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

227. Zarządzenie Nr 99.2012 - w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023

 
 

220. Zarządzenie Nr 91.2012 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

219. Zarządzenie Nr 90.2012 - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych

218. Zarządzenie Nr 86.2012 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

217. Zarządzenie Nr 85.2012 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

216. Zarządzenie Nr 84.2012 - w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2012 roku

215. Zarządzenie Nr 83.2012 - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie  uczniom pomocy w formie  dofinansowania zakupu podręczników

214. Zarządzenie Nr 82.2012 - w sprawie ustalenia odpłatności za wjazd samochodem na parking niestrzeżony w Ośrodku Wypoczynkowym „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych

213. Zarządzenie Nr 81.2012 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji zadania publicznego pn " Przebudowa drogi gminnej Nr 108 68681 B we wsi Werstok( ulica wiejska) od km 0+000 do 0+772 " oraz pn " Budowa parkingu utwardzonego przy Leśnictwie Jodłówka w w m. Werstok " współfinansowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne- Lasy Państwowe reprezentującym
Skarb Państwa Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim

212. Zarządzenie Nr 80.2012 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

211. Zarządzenie Nr 79.2012 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

210. Zarządzenie Nr 78.2012 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót prz realizacji inwestycji: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koryciski – roboty wewnętrzne” - współfinansowanej w ramach PROW na lata 2007-2013

209. Zarządzenie Nr 75.2012 - w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2012 roku

208. Zarządzenie Nr 73.2012 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

207. Zarządzenie Nr 72.2012 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w celu sfinansowania wkładu własnego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108 681 B we wsi Werstok (ulica wiejska) od km 0+000 do 0+772"

206. Zarządzenie Nr 71.2012 - w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2011 rok

205. Zarządzenie Nr 69.2012 - w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

204. Zarządzenie Nr 68.2012 - w sprawie cennika usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym Star 200

203. Zarządzenie Nr 67.2012 - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych

202. Zarządzenie Nr 65.2012 - w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków organizacji pozarządowych,podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r

201. Zarządzenie Nr 64.2012 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

200. Zarządzenie Nr 63.2012 - w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

199. Zarządzenie Nr 62.2012 - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych

198. Zarządzenie Nr 61.2012 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

197. Zarządzenie Nr 60.2012 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

196. Zarządzenie Nr 60.2012 - w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

195. Zarządzenie Nr 58.2012 - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok

194. Zarządzenie Nr 57.2012 - w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

193. Zarządzenie Nr 56.2012 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

192. Zarządzenie Nr 55.2012 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

191. Zarządzenie Nr 54.2012 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

190. Zarządzenie Nr 53.2012 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku

rok 2011

189. Zarządzenie Nr 51.2011 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

188. Zarządzenie Nr 50.2011 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

187. Zarządzenie Nr 49.2011 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

186. Zarządzenie Nr 48.2011 - w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2012 rok

185. Zarządzenie Nr 47.2011 - w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

184. Zarządzenie Nr 46.2011 - w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022

183. Zarządzenie Nr 45.2011 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

182. Zarządzenie Nr 44.2011 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

181. Zarządzenie Nr 43.2011 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót:
1. wyprofilowanie i wyrównanie równarką oraz zagęszczenie walcami, nawierzchni żwirowej w istniejącym pasie drogowym dróg gminnych oznaczonycch numerami geodezyjnymi 47 i 64, na powierzchni 1150 m² w obrębie miejscowości Rutka gm. Dubicze Cerkiewne;
2. wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami frakcji 16/25, 8/11, 2/5 na powierzchni 1150 m² w obrębie miejscowości Rutka gm. Dubicze Cerkiewne.

180. Zarządzenie Nr 42.2011 - w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w czasie nieobecności

179. Zarządzenie Nr 41.2011 - w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków organizacji pozarządowych,podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r.

178. Zarządzenie Nr 40.2011 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

177. Zarządzenie Nr 39.2011 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

176. Zarządzenie Nr 38.2011 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy  w zakresie  upowszechniania  kultury fizycznej i sportu

175. Zarządzenie Nr 37.2011 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji  inwestycji –pn " Budowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna-Wygon oraz 64 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy"  realizowanej  w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna-Wygon oraz 64 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki"  przy współfinansowaniu  z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

174. Zarządzenie Nr 36.2011 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

173. Zarządzenie Nr 35.2011 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji  inwestycji –pn " Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego"współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

172. Zarządzenie Nr 34.2011 - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

171. Zarządzenie Nr 33.2011 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

170. Zarządzenie Nr 32.2011 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

169. Zarządzenie Nr 31.2011 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

168. Zarządzenie Nr 30.2011 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

167. Zarządzenie Nr 29.2011 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzania w trybie akcji sprzedaży składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Dubicze Cerkiewne

166. Zarządzenie Nr 28.2011 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

165. Zarządzenie Nr 27.2011 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

164. Zarządzenie Nr 26.2011 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych

163. Zarządzenie Nr 24.2011 - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych

162. Zarządzenie Nr 23.2011 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w celu sfinansowania wkładu własnego inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki"

161. Zarządzenie Nr 22.2011 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

160. Zarządzenie Nr 21.2011 - w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

159. Zarządzenie Nr 20.2011 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji  inwestycji –pn " "Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego "Bachmaty" na rz. Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych "współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk

158. Zarządzenie Nr 19.2011 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji  inwestycji –pn " Remont świetlicy wiejskiej w m. Koryciski " współfinansowanej w ramach PROW na lata 2007-2013 , Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

157. Zarządzenie Nr 18.2011 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

156. Zarządzenie Nr 17.2011 - w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2011 roku

155. Zarządzenie Nr 15.2011 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

154. Zarządzenie Nr 14.2011 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

153. Zarządzenie Nr 13.2011 - w sprawie określenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy

152. Zarządzenie Nr 12.2011 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 roku

151. Zarządzenie Nr 11.2011 - w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w czasie  nieobecności

150. Zarządzenie Nr 10.2011 - w sprawie ustalenia odpłatności za wjazd samochodem na parking niestrzeżony w Ośrodku Wypoczynkowym „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych

149. Zarządzenie Nr 9.2011 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

148. Zarządzenie Nr 8.2011 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w 2011 roku

147. Zarządzenie Nr 7/11 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

146. Zarządzenie Nr 6.11 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

145. Zarządzenie Nr 5/11 - o zmianie zarządzenia  Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne   91/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego mienia komunalnego Gminy Dubicze Cerkiewne

144. Zarządzenie Nr 4/11 - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok

rok 2010 początek kadencji

143. Zarządzenie Nr 3/10 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

142. Zarządzenie Nr 2/10 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

141. Zarządzenie Nr 1/10 - w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego budynków i mieszkań w 2011r.

rok 2010

140. Zarządzenie Nr 143/10 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji –pn "Budowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna-Wygon "  w ramach  projektu   współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -  pn " Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród-Nikiforowszczyzna-Wygon budowa  64 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z  lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki "

139. Zarządzenie Nr 140/10 - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2010 roku

138. Zarządzenie Nr 139/10 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w celu sfinansowania wkładu własnego inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki"

137. Zarządzenie Nr 138/10 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

136. Zarządzenie Nr 137/10 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

135. Zarządzenie Nr 136/10 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

134. Zarządzenie Nr 135/10 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

133a. Zarządzenie Nr 134/10 - W sprawie określenia regulaminu porządkowego kąpieliska i plaży w Ośrodku Wypoczynkowo Rekreacyjnym "Bachmaty" w Dubiczach Cerkiewnych

133. Zarządzenie Nr 133/10 - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2010 roku

132. Zarządzenie Nr 132/10 - w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2010 roku

131. Zarządzenie Nr 130/10 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji –pn " Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 108682B Werstok- Wiluki od km 0+000 do km 1+651"

130. Zarządzenie Nr 129/10 - w sprawie ustalenia odpłatności za wjazd samochodem na parking niestrzeżony w Ośrodku Wypoczynkowym „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych

129. Zarządzenie Nr 128/10 - w sprawie  utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

128. Zarządzenie Nr 127/10 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010r.

127. Zarządzenie Nr 126/10 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

126. Zarządzenie Nr 125/10 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji –pn " Infrastruktura kultury w nowym wymiarze -remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych- II etap"

125. Zarządzenie Nr 124/10 - w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2010 roku

124. Zarządzenie Nr 123A/10 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

123. Zarządzenie Nr 123/10 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

122. Zarządzenie Nr 122/10 - w sprawie określenia Regolaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne

121. Zarządzenie Nr 121/10 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

120. Zarządzenie Nr 120/10 - w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne

119. Zarządzenie Nr 119/10 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej

118. Zarządzenie Nr 118/10 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne.

117. Zarządzenie Nr 117/10 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

116. Zarządzenie Nr 116/10 - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok

115. Zarządzenie Nr 115/10 - w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2010 rok

rok 2009

114. Zarządzenie Nr 114/09 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały

113. Zarządzenie Nr 113/09 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzania w trybie akcji sprzedaży składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Dubicze Cerkiewne

112. Zarządzenie Nr 112/09 - w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok

111. Zarządzenie Nr 111/09 - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2009 roku

110. Zarządzenie Nr 110/09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku

109. Zarządzenie Nr 109/09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku

108. Zarządzenie Nr 108/09 - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

107. Zarządzenie Nr 107/09 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej

106. Zarządzenie Nr 106/09 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego

105. Zarządzenie Nr 105/09 - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w  Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych

104. Zarządzenie Nr 104/09 - w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika samorządowej jednostki budżetowej Gminy Dubicze Cerkiewne

103. Zarządzenie Nr 103/09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

102. Zarządzenie Nr 102/09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

101. Zarządzenie Nr 101/09 - w sprawie ustalenia odpłatności za wjazd samochodem na parking niestrzeżony w Ośrodku Wypoczynkowym „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych.

100. Zarządzenie Nr 100/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian nazewnictwa wsi Czechy Orlańskie, osady leśnej Czechy Orlańskie, kolonii Krągłe, wsi Górny Gród oraz ustalenia terminu ich przeprowadzenia.

99. Zarządzenie Nr 99/09 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji –Przebudowa drogi gminnej Nr 108690B w m. Tofiłowce od km 0+000 do 0+883

98. Zarządzenie Nr 98/2009 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych  do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

97. Zarządzenie Nr 97/2009 - w sprawie  powołania  obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia  wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień  7 czerwca 2009r.

96. Zarządzenie Nr 96/2009 - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2009 roku

94. Zarządzenie Nr 94/2009 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

93. Zarządzenie Nr 93/2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

92. Zarządzenie Nr 92/2009 - w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy

91. Zarządzenie Nr 91/2009 - w sprawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego mienia komunalnego Gminy Dubicze Cerkiewne

90. Zarządzenie Nr 90/2009 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

89. Zarządzenie Nr 89/2009 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 roku

88. Zarządzenie Nr 88/2009 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych   gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

87. Zarządzenie Nr 87/2009 - w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne

86. Zarządzenie Nr 86/2009 - w sprawie regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

85. Zarządzenie Nr 85/2009 - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2009 rok

 

rok 2008

84. Zarządzenie Nr 84/2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

83. Zarządzenie Nr 83/2008 - w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2009 rok

82. Zarządzenie Nr 82/2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

81. Zarządzenie Nr 81/2008 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

80. Zarządzenie Nr 80/2008 - w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok

79. Zarządzenie Nr 79/2008 - w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2008 roku

78. Zarządzenie Nr 78/2008 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

77. Zarządzenie Nr 77/2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

76. Zarządzenie Nr 76/2008 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowiska pracy.

75. Zarządzenie Nr 75/2008 - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2008 roku

74. Zarządzenie Nr 74/2008 - w  sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych.

73. Zarządzenie Nr 73/2008 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w 2008 roku.

71. Zarządzenie Nr 71/2008 -  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

70. Zarządzenie Nr 70/2008 -  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

69. Zarządzenie Nr 69/2008 - w sprawie ustalenia odpłatności za wjazd samochodem na parking niestrzeżony w Ośrodku Wypoczynkowym „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych

68. Zarządzenie Nr 68/2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

67. Zarządzenie Nr 67/2008 - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy

66. Zarządzenie Nr 66/2008 - w sprawie wycofania z użytkowania samochodów i autobusu stanowiących własność gminy w celu ich złomowania

65. Zarządzenie Nr 65/2008 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

64.
Zarządzenie Nr 64/2008 - w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2008 roku

63. Zarządzenie Nr 63/2008 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

62. Zarządzenie Nr 62/2008 - w sprawie ustalenie składu i zasad pracy Komisji Konkursowej.

61. Zarządzenie Nr 61/2008 - w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

60. Zarządzenie Nr 60/2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

59. Zarządzenie Nr 59/2008 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 roku

58. Zarządzenie Nr 58/2008 - w sprawie powołania komisji konkursowej

57. Zarządzenie Nr 57/2008 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

56. Zarządzenie Nr 56/2008 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

55. Zarządzenie Nr 55/2008 - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2008 rok

54. Zarządzenie Nr 54/2008 - w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Planu Rozwoju Wsi Grabowiec

53. Zarządzenie Nr 53/2008 - w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Planu Odnowy Wsi Dubicze Cerkiewne

52. Zarządzenie Nr 52/2008 - w sprawie przyjęcia Zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki z programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko – miejskie”.

 

rok 2007

51. Zarządzenie Nr 51/2007 - w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2008 rok

50. Zarządzenie Nr 50/2007 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

49. Zarządzenie Nr 49/2007 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

48. Zarządzenie Nr 48/2007 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

47. Zarządzenie Nr 47/2007 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn „ Budowa 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Zabagonie , Stary Kornin, Koryciski , Werstok i Istok”

46. Zarządzenie Nr 46/2007 - w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

45. Zarządzenie Nr 45/2007 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

44. Zarządzenie Nr 44/2007 - w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2007 roku

43. Zarządzenie Nr 43/2007 - w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

42. Zarządzenie Nr 42/2007 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

41. Zarządzenie Nr 41/2007 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt. „ Remont budynku Gminnego Ośrodka kultury ...

40. Zarządzenie Nr 40/2007 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

39. Zarządzenie Nr 39/2007 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

38. Zarządzenie Nr 38/2007 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r

37. Zarządzenie Nr 37/2007 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

36. Zarządzenie Nr 36/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

35. Zarządzenie Nr 35/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

34. Zarządzenie Nr 34/2007 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

33. Zarządzenie Nr 33/2007 - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku

32. Zarządzenie Nr 32/2007 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

31. Zarządzenie Nr/31/2007 - w sprawie ustalenia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

30. Zarządzenie Nr 30/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

29. Zarządzenie Nr 29/2007 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

28. Zarządzenie Nr 28/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

27. Zarządzenie Nr 27/2007 - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci i uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i klas I-III szkoły podstawowej i zakupu stroju szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

26. Zarządzenie Nr 26/2007 - zmieniające Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

25. Zarządzenie Nr 25/2007 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

24. Zarządzenie Nr 24/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

23. Zarządzenie Nr 23/2007 - w sprawie ustalenia odpłatności za wjazd samochodem na parking niestrzeżony w Ośrodku Wypoczynkowym „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych

22. Zarządzenie Nr 22/2007 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r

21. Zarządzenie Nr 21/2007 - w sprawie okreslenia sposobu wykonywania uchwał

20. Zarządzenie Nr 20/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

19. Zarządzenie Nr 19/2007 - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2007roku

18. Zarządzenie Nr 18/2007 - w sprawie okreslenia sposobu wykonywania uchwał

17. Zarządzenie Nr 17/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

16. Zarządzenie Nr 16/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

15. Zarządzenie Nr 15/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

14. Zarządzenie Nr 14/2007 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r

13. Zarządzenie Nr 13/2007 - w sprawie zmiany projektu budżetu gminy na 2007r

12. Zarządzenie Nr 12/2007 - w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

11. Zarządzenie Nr 11/2007 - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 roku

10. Zarządzenie Nr 10/2007 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji

9. Zarządzenie Nr 9/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

8. Zarządzenie Nr 8/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

 

rok 2006

7. Zarządzenie Nr 7/2006 - w sprawie powołania Z-cy Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

6. Zarządzenie Nr 6/2006 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2007r

5. Zarządzenie Nr 5/2006 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

4. Zarządzenie Nr 4/2006 - w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

3. Zarządzenie Nr 3/2006 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

2. Zarządzenie Nr 2/2006 - w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

1. Zarządzenie Nr 1/2006 - zmieniajace Zarządzenie Nr 43/06 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 listopada 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2017-10-27

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2017-10-26