Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

 1. Opracowywanie i przedkładanie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach.
 2. Przedkładanie wniosków o zwołaniu sesji Rady.
 3. Wykonywanie uchwał Rady.
 4. Wykonywanie budżetu Gminy, informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu i wykorzystania środków budżetowych, kierunkach polityki społeczno – gospodarczej.
 5. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 6. Zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał Rady i swych ustawowych kompetencji, do wysokości kwoty ustalonej przez Radę.
 7. Powoływanie komisji przetargowej, dokonującej wyboru oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne.
 8. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 9. Udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a nadto udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.
 10. Określanie zakresu spraw, które może powierzyć zastępcy wójta i sekretarzowi, do wykonywania w jego imieniu.
 11. Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej, wynikających z ustaw i porozumień zawartych przez Gminę.
 12. Nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy.
 13. Powoływanie oraz odwoływanie swojego zastępcy.
 14. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej  zewnątrz.
 15. Zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych jeżeli w inny sposób nie można usunąć nie można usunąć zagrożenia dla życia lub dla mienia.
 16. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
 17. Upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.
 18. Wydawanie, w przypadkach nie cierpiących zwłoki, przepisów porządkowych, w formie zarządzenia.
 19. Składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.
 20. Wyrażanie zgody radzie gminy na wprowadzanie w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
 21. Ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową gminy.
 22. Emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy.
 23. Dokonywanie wydatków budżetowych.
 24. Zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy.
 25. Dysponowanie rezerwami budżetu gminy.
 26. Blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2017-10-19

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2017-10-19

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2017-10-19