Potwierdzanie umów dzierżawy gruntów rolnych

INFORMACJA
ws. potwierdzania przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne zawarcia umów dzierżawy gruntów rolnych

 Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne informuje, że od dnia 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U.2020, poz.174).

1. Na mocy art. 28 ust. 4 pkt 1 / art. 38 pkt 1 tej ustawy Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:
a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.
W celu uzyskania potwierdzenia należy złożyć do Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne wniosek o wydanie potwierdzenia wraz z podpisaną umową dzierżawy.

Na wydanie przedmiotowego potwierdzenia Wójt ma 7 dni.

Wydanie potwierdzenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2019, poz. 1000 ze zm.).

UWAGA
Na podstawie ww. przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umów dzierżawy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzania zawartych umów dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Zatem w niektórych przypadkach potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

/-/ Leon Małaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-10-21

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-10-21

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-10-21