Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2020 r. Rada Gminy Dubicze Cerkiewne podjęła Uchwałę Nr 17.107 2020 (Dz. U. Woj. Podl. z 2021 r., poz. 4971) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  • 36,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

  • 16,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym *

  • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 72,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość **

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji (dla osób, które mają złożoną już deklarację na segregowanie odpadów komunalnych) i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, w pokoju nr 2.

 

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

 

* W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie będzie mógł korzystać z usług PUK w Hajnówce lub wywozić ich na PSZOK.

** W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

 

Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 72 8071 0006 0018 8519 2000 0470, bez wezwania, w terminach:

  • za I kwartał do 15 marca każdego roku,

  • za II kwartał do 15 maja każdego roku,

  • za III kwartał do 15 września każdego roku,

  • za IV kwartał do 15 listopada każdego roku,

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-04-25

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2021-01-19

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-04-25