Ogłoszenie z dnia 2021-02-09 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej

Data 2021-02-09
Tytuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

informuję

że po zakończeniu postępowania dowodowego została w dniu 08 lutego 2021 r. wydana decyzja GKBiR.6220.2.2020.KB o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy

do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ozn. nr geod. 662 i 663/1, obręb Dubicze Cerkiewne, gmina Dubicze Cerkiewne.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w  Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne pok. nr 9 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń Sołectwa Dubicze Cerkiewne.

Wójt

Leon Małaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2021-02-09

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2021-02-09

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2021-02-09