Ogłoszenie z dnia 2021-02-03 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej

Data 2021-02-03
Tytuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na postawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

informuję

że po zakończeniu postępowania dowodowego została w dniu 02 lutego 2021 r. wydana decyzja GKBiR.6733.4.2020.KB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz hydrantami na działkach ozn. nr geod. 204/1, 195, 190, 183/5, 184, 183/3, 183/4, 183/7, 183/9, 183/10, 183/11, obręb Piaski, gm. Dubicze Cerkiewne.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w  Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne pok. nr 9

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń Sołectwa Piaski.

WÓJT

Leon Małaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2021-02-05

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2021-02-05

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2021-02-05