Ogłoszenie z dnia 2021-01-29 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji Wójta w przedmiocie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

Data 2021-01-29
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji Wójta w przedmiocie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

GKBiR.6733.1.2020.KB

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49, art. 61§1, w myśl art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

i n f o r m u j e

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 kwietnia 2020 r. znak: GKBiR.6733.1.2020.KB w przedmiocie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr HAJ4490A wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce ozn. nr geod. 412, obręb Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój nr 9 w godz. 8.00 – 16.00 w okresie

7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stary Kornin.

 

WÓJT

Leon Małaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2021-02-01

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2021-02-01

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2021-02-01