Ogłoszenie z dnia 2021-01-19 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej

Data 2021-01-19
Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej

GKBiR.6733.4.2020.KB Dubicze Cerkiewne, dnia 15.01.2021 r.


OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz hydrantami na działkach ozn. nr geod. 204/1, 195, 190, 183/5, 184, 183/3, 183/4, 183/7, 183/9, 183/10, 183/11, obręb Piaski, gm. Dubicze Cerkiewne.


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.293 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz hydrantami na działkach ozn. nr geod. 204/1, 195, 190, 183/5, 184, 183/3, 183/4, 183/7, 183/9, 183/10, 183/11, obręb Piaski, gm. Dubicze Cerkiewne

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zapewnia się stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne pokój nr 9 w godz. 8.00-16.00 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o posiadane materiałyi dowody.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń Sołectwa Piaski.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2021-01-19

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2021-01-19

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2021-01-19