Ogłoszenie z dnia 2020-12-31 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej

Data 2020-12-31
Tytuł Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej

GKBiR.6220.2.2020.KB Dubicze Cerkiewne, dnia 31.12.2020 r.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanego dalej Kpa, w związku

z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ooś

W ó j t G m i n y

D u b i c z e C e r k i e w n e

zawiadamia


o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy

do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ozn. nr geod. 662 i 663/1,

stanowiących jeden wspólny teren inwestycji, obręb Dubicze Cerkiewne, gmina Dubicze

Cerkiewne

Zgodnie z art. 10 Kpa zapewnia się stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów

oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi

i wnioski w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne pokój nr 9 w godz. 8.00-16.00 w terminie 7 dni

od daty ogłoszenia obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o posiadane materiały i dowody.

             

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

   

               Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń Sołectwa Dubicze Cerkiewne.

Wójt Gminy

Dubicze Cerkiewne

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2021-01-04

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2021-01-04

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2021-01-04