Ogłoszenie z dnia 2020-12-16 - Obwieszczenie o wysłaniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej

Data 2020-12-16
Tytuł Obwieszczenie o wysłaniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej

OBWIESZCZENIE

 


Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

 

i n f o r m u j e

o wysłaniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz hydrantami na działkach ozn. nr geod. 204/1, 195, 190, 183/5, 184, 183/3, 183/4, 183/7, 183/9, 183/10, 183/11, obręb Piaski, gm. Dubicze Cerkiewne do uzgodnień organom opiniującym.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój nr 9 w godz. 8.00 – 16.00 w okresie

7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium

oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń Sołectwa Piaski.


 

WÓJT

Leon Małaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-12-17

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-12-17

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-12-17