Ogłoszenie z dnia 2020-12-10 - Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Data 2020-12-10
Tytuł Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanego dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ooś

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

zawiadamia

  o wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod

nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą

techniczną na działkach ozn. nr geod. 662 i 663/1, stanowiących jeden wspólny teren

inwestycji, obręb Dubicze Cerkiewne, gmina Dubicze Cerkiewne.

           Przedmiotowa inwestycja w świetle § 3 ust.1 pkt 54, lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

             

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

                Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś w dniu 07 grudnia 2020 r. organ prowadzący

postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce i do Dyrektora Zarządu Zlewni

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku o wydanie opinii, co do

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

               Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń Sołectwa Dubicze Cerkiewne.

WÓJT

Leon Małaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-12-11

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-12-11

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-12-11