Ogłoszenie z dnia 2020-11-27 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej

Data 2020-11-27
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej

GKBiR.6220.2.2020.KB

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. - zwanej dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn.zm - zwanej dalej ustawa ooś) w dniu 28 października 2020 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Łukasza Matwiejczuka postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ozn. nr geod. 662 i 663/1, stanowiących jeden wspólny teren inwestycji, obręb Dubicze Cerkiewne, gmina Dubicze Cerkiewne”.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkie strony postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora oraz z "Kartą informacyjną przedsięwzięcia" oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65

w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 8°°- 16°°.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii i uzgodnień z następującymi organami:

- Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Hajnówce,

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarządem

Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i zgodnie z art. 35 § 3 Kpa sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Na podstawie art 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń Sołectwa Dubicze Cerkiewne.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-11-29

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-11-29

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-11-29