Ogłoszenie z dnia 2020-10-07 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowych nN

Data 2020-10-07
Tytuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowych nN

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego

Na postawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

informuję

że po zakończeniu postępowania dowodowego została w dniu 05 października 2020 r. wydana decyzja GKBiR.6733.3.2020.KB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowych nN, budowie linii napowietrznej nN, budowie linii kablowych SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, złącza SN na działkach ozn. nr geod. 12/2, 176/1, 204/1, 191, 192, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198 obręb Piaski, gmina Dubicze Cerkiewne oraz na działkach

ozn. nr geod. 207, 285, 166/5, 164, 160/3, 112, 297 obręb Długi Bród, gmina Dubicze Cerkiewne.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz 256 z późn. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w  Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne pok. nr 9

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń Sołectw Piaski oraz Długi Bród.

Wójt Gminy

/ - / Leon Małaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-10-07

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-10-08

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-10-07