Ogłoszenie z dnia 2020-01-02 - Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.

Data 2020-01-02
Tytuł Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 01 stycznia 2020 r. obowiązywać zaczną nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1. Ustala się stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny- w wysokości 24,00 zł miesięczne od mieszkańca.
 2. Określa się podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie przysługuje w wysokości 10 zł miesięcznie od mieszkańca.

Osoby, które na dzień wejścia w życia nowych przepisów, mają zamiar zagospodarowywać bioodpady we własnym kompostowniku powinny złożyć w U.G. Dubicze Cerkiewne w terminie do 10 lutego 2020 roku nowy druk deklaracji. Po złożeniu deklaracji opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić wówczas 14,00 zł miesięcznie od 1 osoby.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację a nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym. Wójt, Gminy Dubicze Cerkiewne stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono nieprawidłowości.

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój nr 2, u Sołtysów wsi, oraz na stronie internetowej Gminy Dubicze Cerkiewne dubicze-cerkiewne.pl


Zmiana rachunku bankowego za opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

BS Hajnówka 72 8071 0006 0018 8519 2000 0470


Kompostowanie odpadów

Co to jest kompost?

Kompost jest substancją organiczną, która powstaje dzięki tlenowemu rozkładowi roślinnych (choć nie tylko) odpadów na skutek działania bakterii, grzybów, a nawet zwierząt. Kompost jest naturalnym nawozem. Ważne jest bowiem pielęgnowanie kompostu i dbanie o równowagę jego składników, ale te ostatnie pozyskujemy głównie z odpadów – i to zarówno w ogrodzie, jak i we własnym domu. Do kompostu bowiem możemy wrzucać zarówno odpady pochodzenia roślinnego, jak i np. niektóre resztki ze stołu. Odpadki z domu, które nadają się do kompostownika to: obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, resztki jedzenia, które powinny mieć w miarę gęstą konsystencję. Natomiast ogrodowe odpady to np.: skoszona trawa, liście i igły drzew (trzeba pamiętać aby nie były porażone przez choroby i szkodniki), chwasty ( te, które już mają owoce należy usytuować na środku kompostownika po to aby mogły ulec rozkładowi) i gałęzie które trzeba połamać na drobniejsze kawałki.

Kompostowanie na pryzmie

Kompostowanie na pryzmie to nic innego, jak składowanie odpadów organicznych „luzem”, w formie stosu. Materiał taki powinien mieć ok. 1 m szerokości przy dnie i ok. 1 m wysokości. Jest to metoda dość prosta i nie narażająca nas na dodatkowe koszty, jednak kompost taki może dojrzewać nawet około półtora roku.

Drewniany kompostownik

Kompostowniki to rodzaj pojemników służących do składowania kompostu. Dzięki nim kompost wygląda bardziej estetycznie i jest zamknięty w określonej przestrzeni. Kompostownik powinien być zbudowany tak, aby zapewniał przewiewność na poziomie wszystkich warstw kompostu i możliwość ich łatwego nawodnienia, a jednocześnie odprowadzania wody. Trzeba też pamiętać o tym, że kompostownik nie może mieć zabudowanego dna, a umieszczamy go na przepuszczalnym podłożu (nie może to być też folia czy beton). Dzięki temu do kompostu będą mogły się dostać różne mikroorganizmy, a także dżdżownice, które pełnią ważną rolę w procesie dojrzewania kompostu.

Termokompostownik

Termokompostowniki to szczególny rodzaj kompostowników. Wykonane z plastiku pojemniki o szczególnej, zamkniętej konstrukcji zapewniają wysoką temperaturę wewnątrz, co znacząco przyspiesza proces dojrzewania kompostu. Powinny być ustawiane w zacienionym miejscu i podlewane, gdy wilgotność spadnie poniżej 75%. Aby ją sprawdzić, nie musimy zaopatrywać się w specjalne narzędzia, lecz wystarczy dłonią ścisnąć masę kompostu – nie powinna być mokra, ale powinna zostawić na dłoni wilgoć. Najczęściej jednak termokompostownik, dzięki swojej formie, zapewnia kompostowi niezmienny poziom wilgotności, a także ochronę kompostu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przy jednoczesnym dostępie do powietrza.

Jak kompostować odpady

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na składowanie odpadów w formie pryzmy czy też w kompostowniku najważniejsze jest zastosowanie odpowiednich warstw.

Na pierwszą warstwę powinno się składać około 20 cm połamanych gałęzi (najgrubsze kładziemy na sam spód). Będzie to tak zwany drenaż. Następną warstwą pochłaniającą cenne składniki mineralne, które będą wypłukiwane z górnych warstw będą stanowić np. słoma, torf, ziemia ogrodowa (darń) albo reszta starego kompostu. Na tą warstwę wysypujemy domowe odpady, skoszoną trawę itp. Odpady kuchenne powinny być drobne i co jakiś czas przekładamy je ziemią, odpadami z ogrodu lub torfem.

Dlatego też, gorąco zachęcamy mieszkańców Gminy Dubicze Cerkiewne do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w naszych ogródkach

Jak segregować odpady komunalne w Gminie Dubicze Cerkiewne

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek żółty

Należy wrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i soikach)

 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach

 • puszki po konserwach , metale kolorowe

 • folię aluminiową

 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać:

 • butelek i pojemników z zawartością

 • plastikowych zabawek

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

 • opakowań po olejach silnikowych

 • części samochodowych

 • zużytych baterii i akumulatorów

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

SZKŁO – worek zielony

Należy wrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów

 • szkła okularowego, żaroodpornego

 • Zniczy z zawartością wosku

 • żarówek i świetlówek reflektorów

 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

 • luster, szyb okiennych i zbrojonych

 • monitorów i lamp telewizyjnych

 • termometrów i strzykawek

PAPIER – worek niebieski

Należy wrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę

 • katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

 • zeszyty i książki

 • papier pakowy

 • torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią

 • kartonów po mleku i napojach

 • tapet

 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

BIO – worek brązowy ( kompostownik )

Należy wrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe

 • gałęzie drzew i krzewów

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty

 • trociny i korę drzew

 • resztki jedzenia

Nie należy wrzucać

 • kości zwierząt

 • oleju jadalnego

 • odchodów zwierząt

 • popiołu z węgla kamiennego

ODPADY ZMIESZANE - pojemnik

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-01-12

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-01-12

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-01-12