Ogłoszenie z dnia 2018-10-17 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Data 2018-10-17
Tytuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego

Na postawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

informuję

że po zakończeniu postępowania dowodowego została w dniu 12 października 2018r, wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ozn. nr geod. 671/2, obręb Dubicze Cerkiewne, gmina Dubicze Cerkiewne (zarejestrowana pod nr GKBiR 6733.1.2018)

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-10-17

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-10-17

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-10-17