Ogłoszenia

Archiwum:

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie dróg gminnych w m. Dubicze Cerkiewne, ul. Osiedlowa oraz ul. Polna wraz z budową ciagów pieszych i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej (linia wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, linii elektroenergetycznej napowietrznej NN, linii elektroenergetycznej kablowej NN na nieruchomościach położonych w m. Grabowiec, gmina Dubicze Cerkiewne.

Informacja o objazdach na drodze wojewódzkiej nr 685 na odcinku Hajnówka-Jelonka.

Informacja o czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 31.07.2013

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji - przebudowa drogi wojewódzkiej Hajnówka - Jelonka.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Przerwa w zasilaniu w energię elektryczną

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowie kanału Koryciska

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha o wszczęciu postępowania administracyjnego

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2012r

OGŁOSZENIE Nr 1.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 1.02.2012r. w sprawie konsultacji Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Obwieszczenie o wszęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego SN 15 kV o łącznej długości linii kablowej 1600m i niskiego napięcia nn 0,23/0,4 kV - linia napowietrzna komunalno oświetleniowa o łącznej długości ok. 200m, obejmującą również słupową stację transformatorową 15/0,4 kV w ilości 1 kpl, na nieruchomości położonej w miejscowości Kraśkowszczyzna, gmina Dubicze Cerkiewne.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów poświęconych kwestiom stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
Budowia linii energetycznej napowietrznej nN z przyłączeniami na nieruchomościach położonych w miejscowości Witowo, gmina Dubicze Cerkiewne. Wniosek obejmuje działki ozn. nr geod. 356, 257/5, 257/4 (droga wewnętrzna) oraz 344 (droga powiatowa Nr 1666B)

Harmonogram zebrań  wiejskich  do przeprowadzenia  wyborów  sołtysów i rad sołeckich  w okresie od 1.01.2011r. do 28.02.2011r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie trzech zbiorników retencyjnych

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie z wniosku z dnia 18.06.2010r

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
w sprawie wydania  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie trzech zbiorników retencyjnych na działkach o nr. ewid.100, obręb Pasieczniki Małe o nr ewid. 409 obręb Werstok, gmina Dubicze Cerkiewne

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy drogi w obrębie Werstok

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie  wydania decyzji lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Werstok Nr 108681B od km 0+010,15 do km 0+772,00 - długości 0,762 km, położonej w obrębie geodezyjnym wsi Werstok, gm. Dubicze Cerkiewne

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającejącego na  budowie: lini elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej niskiego napięcia  wraz z przyłączem kablowym do zasilania budynków mieszkalnych, zlokalizowanej na działkach o nr geodezyjnym 664/91, 664/55, 664/70, 664/76, 664/77, 664/89  w miejscowości Dubicze Cerkiewne, przy ulicy Modrzewiowej i Polnej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

O wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków dla miejscowości Grabowiec i części miejscowości Dubicze Cerkiewne   oraz  sieci  wodociągowej   dla części miejscowości Grabowiec,  zlokalizowanej w obrębie geod. Grabowiec,  na działkach  o nr ewid. 631/1, 1158, 1160/2, 1165/3, 1165/4, 1165/5, 1165/6, 1166, 1170, 1173, 1178, 1180, 1184, i  w obrębie geod. Dubicze Cerkiewne  na działkach o nr ewid. 443, 444, 447,  gm. Dubicze  Cerkiewne.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków dla miejscowości Grabowiec i części miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz sieci wodociągowej dla części miejscowości Grabowiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy lini elektroenergetycznej kablowo- napowietrznej niskiego napięcia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
Zawiadamia się, że została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na  budowie: energetycznej linii napowietrznej oraz stacji transformatorowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
Zawiadamia się, że została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na  budowie:dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej więźby dachowej, przykrytej blachą   trapezową na istniejącym stropodachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, w miejscowości  Dubicze Cerkiewne,  na działce ozn. nr geod. 354.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
Zawiadamia się że została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: na budowie sieci  kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie  wniosku z dnia 30.09. 2009r. zarejestrowane pod nr GKBRiOŚ 7331-30/09 złożonego przez Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jagodniki, obręb Jagodniki, gm. Dubicze Cerkiewne, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 180/2 i 210. gm. Dubicze Cerkiewne po uzyskaniu wymaganych uzgodnień zostało zakończone.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie  wniosku z dnia 25.09. 2009r. dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie budowie dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej, więźby dachowej, przykrytej blachą trapezową na istniejącym stropodachu żelbetowym garażu, Ochotniczej  Straży Pożarnej w Dubiczach Cerkiewnych, zlokalizowanym na działce ozn, nr ewid. 354 po uzyskaniu wymaganych uzgodnień zostało zakończone.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 11 sierpnia 2009r. zarejestrowane pod nr GKBRiOŚ 7331-26/09 złożonego przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Bielsk Podlaski, dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków dla miejscowości Grabowiec i części miejscowości Dubicze Cerkiewne   oraz  sieci  wodociągowej   dla części miejscowości Grabowiec, zlokalizowanej w obrębie geod. Grabowiec,  na działkach  o nr ewid. 631/1, 1158, 1160/2, 1165/3, 1165/4, 1165/5, 1165/6, 1166, 1170, 1173, 1178, 1180, 1184,    i  w obrębie geod. Dubicze Cerkiewne  na działkach o nr ewid. 443, 444, 447,  gm. Dubicze  Cerkiewne. Do dnia 05.11. 2009r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie     sieci     kanalizacji     sanitarnej    grawitacyjnej,    tłocznej, przepompowni  ścieków oraz  oczyszczalni  ścieków dla   miejscowości  Jagodniki, obręb  Jagodniki, gm. Dubicze   Cerkiewne,   zlokalizownej  Cerkiewne,   zlokalizownej    na   działkach   o   nr  ewid.  180/2  i  210.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
w sprawie wczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jagodniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
w sprawie wczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa dachu na istniejącym stropodachu żelbetonowym garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiczach Cerkiewnych

Haromonogram wyłączeń zasilania energetycznego w miejscowościach Gminy Dubicze Cerkiewne

Obwieszczenie: Zakład Sieci Bielsk Podlaski 23.01.2009

Informacja o możliwości przyznania stypendium szkolnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
w sprawie wczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji: budowa sieci wodociagowej - budowa- przyłaczy domowych

Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju i podręczników szkolnych
W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju informuję , że ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 czerwca 2007
w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

Zarządzenie Wójta Gminy z 27 lutego 2007r w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
termin realizacji zadania 7 maja 2007 -30 czerwca 2007r

Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 14 lutego 2007 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-03-03

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2017-12-28