Nabór na wolne stanowisko pracy - Obsługa Sekretariatu

Data 2021-01-12
Tytuł Nabór na wolne stanowisko pracy - Obsługa Sekretariatu
Termin składania dokumentów 2021-01-29

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY - Referent


Wymiar etatu: pełny etat
1 . Zadania główne:

a) Prowadzenie spraw kadrowych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy w tym m,in.:

- zatrudnianie i zwalnianie pracowników

- współpraca z PUP w Hajnówce w zakresie zatrudniania pracowników robót publicznych i

interwencyjnych,

- sporządzanie sprawozdań rocznych z zakresu zatrudnienia i spraw osobowych,

- uczestniczenie w organizowanie szkoleń doskonalących kadry urzędu gminy

b) Obsługa sekretariatu w urzędzie gminy w tym m.in.:

- przyjmowanie i rejestrowania korespondencji przychodzącej i przekazywania jej na

stanowiska pracy,

- prowadzenie rejestrów znajdujących się na stanowisku pracy,

- prowadzenie korespondencji z urzędami , podmiotami gospodarczymi i instytucjami,

- obsługa programu EOD

c) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy w tym m.in.:

- sporządzanie sprawozdań i pism do urzędów i instytucji w sprawach oświatowych,

- udział w pracach związanych z opracowywaniem projektów organizacyjnych Szkoły Podstawowej w

Dubiczach Cerkiewnych,

- przygotowanie postępowania związanego z powierzaniem stanowisk kierowniczych w

szkole i odwoływania z tych stanowisk;

- prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego

nauczyciela mianowanego,

- załatwianie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia

pracowników młodocianych,

- przygotowanie projektów uchwał, sprawozdań i analiz na posiedzenia Rady Gminy dot.

spraw oświatowych,

- organizowanie dowożenia dzieci do szkoły( wyłonienie Wykonawców dowożenia w trybie

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych), koordynowanie pracy kierowców,

- obsługa programu SIO,

- opracowywanie, wdrażanie i rozliczanie projektów w zakresie oświaty i wychowania

- współfinansowanych ze środków ze środków, krajowych i Unii Europejskiej

2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub administracja albo ekonomicznym

2) znajomość systemów operacyjnych Windows , oraz programu WORD, EXEL, umiejętność

obsługi urządzeń biurowych , ksero, skan

3) znajomość podstawowych przepisów prawa o samorządzie gminnym, kodeksu

pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie oświaty,
4) obywatelstwa polskiego,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
7) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

8) doświadczenie zawodowe - min. 1 rok pracy w administracji publicznej

3. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
a) znajomość języka „ miejscowego,”
b) zdolności interpersonalne, a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, samodzielność wykonywaniazadań
c) zaangażowanie,
d) kreatywność,
e) wysoka kultura osobista,
g) dyspozycyjność,

h) posiadanie prawa jazdy,

i) asertywność.

j) miła prezencja.

Osoba zatrudniona, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres do 3 miesięcy zakończonej egzaminem( art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz.U. z 2019r.poz. 1282)

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie ( dyplom ukończenia studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) dokument potwierdzający staż pracy(świadectwa pracy),

h) zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy.

 

UWAGA!
Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy i zaświadczenie o nie karalności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku naboru przed podpisaniem umowy o pracę.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. pn: 8.00-16.00 Dokumenty należy umieścić w teczce lub kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne" w terminie do 29 stycznia 2021r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

 

 

Dubicze Cerkiewne dn. 11.01.2021r.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2021-01-12

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2021-02-01

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2021-01-12