Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Tofiłowce

Ogłoszenie Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Tofiłowce
Data utworzenia 2020-09-25
Termin przetargu 2020-10-23

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

o g ł a s z a

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi TOFIŁOWCE gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

Wysokość wymaganego wadium

w zł

592/1

1600

Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie wsi Tofiłowce (R-IVa–0,12ha, R-V – 0,04 ha) położona jest na zapleczu istniejącej zabudowy zagrodowej wsi Tofiłowce. Działka ma kształt prostokąta. Dojazd do działki drogą gruntową. Przeznaczenie w studium: „obszar istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej i różnych form mieszkalnictwa z możliwością modernizacji i uzupełnień oraz lokalizacji inwestycji z wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi”.

3450

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

400

Pierwszy przetarg odbył się 29.06.2020r.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 575,90zł.

Przetarg odbędzie się dnia 26 października 2020r. (poniedziałek) o godzinie 1000

w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ww. wysokości najpóźniej w dniu 21 października 2020r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy- tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Tofiłowce 592/1.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego, po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-09-25

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-09-25

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-09-25