Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Grabowiec

Ogłoszenie Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Grabowiec
Data utworzenia 2020-09-25
Termin przetargu 2020-10-23

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

o g ł a s z a

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne

położonych w obrębie wsi GRABOWIEC gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

Wysokość wymaganego wadium

w zł

631/16

1109

Nieruchomość położona w obrębie wsi Grabowiec, na jej obszarze występują pojedyncze zadrzewienia i zakrzaczenia. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak: GKBiR. 733-03/08 z dnia 10.06.2008r. działka przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym w zabudowie o charakterze jednorodzinnym; Wodociąg i linia niskiego napięcia w pobliżu.

16 147

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

1 700

631/19

1046

j.w.

16 141

j.w.

1 700

Pierwszy przetarg odbył się dn. 11.08.2020r.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 1302,05 w stosunku do działki nr 631/16 oraz w wysokości 1423,55 zł w stosunku do działki nr 631/19.

Przetarg odbędzie się dnia 26 października 2020r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8:

działka nr 631/16 o godzinie 10.30

działka nr 631/19 o godzinie 11.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ww. wysokości najpóźniej w dniu 21 października 2020r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy- tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Grabowiec nr ...

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-09-25

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-09-25

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-09-25