Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne

Ogłoszenie Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne
Data utworzenia 2020-09-25
Termin przetargu 2020-10-23

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

o g ł a s z a

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne

położonych w obrębie wsi DUBICZE CERKIEWNE gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

Wysokość wymaganego wadium

w zł

664/98

993

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne, położona przy ul. Akacjowej, na nowo projektowanym osiedlu mieszkaniowym, działka ma kształt wydłużonego prostokąta (wymiary: ok. 20m x50 m), dojazd do działki drogą gruntową, na jej obszarze występują pojedyncze zadrzewienia. Zgodnie z decyzja Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak: GKBRiOŚ.6730.8.2011 z dnia 13.06.2011r. działka przeznaczone pod budowę budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego lub garażu w zabudowie o charakterze jednorodzinnym. Wodociąg, kanalizacja, linia niskiego napięcia w pobliżu.

34 700

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

3 500

664/99

1011

j.w.

35 300

j.w.

3 500

664/100

1003

j.w.

36 000

j.w.

3 600

Pierwszy przetarg odbył się dn. 10.08.2020r.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 1881,80zł.

Przetarg odbędzie się dnia 23 października 2020r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8:

działka nr 664/98 o godzinie 1200

działka nr 664/99 o godzinie 1230

działka nr 664/100 o godzinie 1300

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ww. wysokości najpóźniej w dniu 20 października 2020r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Dubicze Cerkiewne nr ...

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-09-25

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-09-25

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-09-25