Ogłoszenie - 6 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 12.00

Ogłoszenie

6 sesja VIII kadencji Rady Gminy Dubucze Cerkiewne odbędzie się 30 maja 2019r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul Główna 67 z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Raport o stanie gminy:

a) przedstawienie raporu o stanie gminy za 2018 rok.

b) debata nad raportem.

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne wotum zaufania.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne.

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

c) odwołania Skarbnika Gminy Dubicze Cerkiewne.

d) powołania Skarbnika Gminy Dubicze Cerkiewne.

e) wprowadzenia opłaty targowej.

f) zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019-2035.

6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie 6 Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Informacja dla mieszkańców gminy

Na podstawie atr.28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

ustęp 6: w debacie w nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

ustęp 7: mieszkaniec który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6 składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20osób.

ustęp 8: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2019-05-22

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2019-05-28

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2019-05-22