Ogłoszenie - 27 Sesja VII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

Ogłoszenie

27 Sesja VII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

w Dubiczach Cerkiewnych

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjecie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wręczenie podziękowań hodowcom owiec za promocje gminy na wystawie zwierząt hodowlanych.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

  • 1.przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne .
  • 2. zniesienia statusu pomnika przyrody.
  • 3.ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  • 4.odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.
  • 5.zaopiniowanie wniosku Nadleśnictwa Bielsk o uznanie lasów za ochronne położone na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne i będące w zarządzie Nadleśnictwa Bielsk.
  • 6.zmiany w budżecie gminy na 2018 rok
  • 7.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2018-2035

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie 27 Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpuik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-07-19

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-07-19

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-07-19