Ogłoszenie - 26 Sesja VII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 12.00

Ogłoszenie

 

26 Sesja VII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 12.00

 w  sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

 w Dubiczach Cerkiewnych

 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjecie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie sprawy skierowania do Sołtysów i Rad Sołeckich do zaopiniowania projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.
  - projektu regulaminu zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne.
  - zwrotu nakładów poniesionych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Hajnówce na budowę i utrzymanie obiektów budowlanych, punktu skupu mleka w miejscowości Wojnówka.
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
  - zmiany w budżecie gminy na 2018 rok
  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2018-2035
  - ustalenia wynagrodzenia Wójta.
 8. udzielenia / nie udzielenia / absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie 26 Sesji Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-06-11

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-06-13

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-06-11