Ogłoszenie - 15 sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się 30 lipca 2020r. o godz. 13.00

Ogłoszenie

15 sesja VIII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się 30 lipca 2020r. o godz. 13,00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul Główna 67 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok

 5. Raport o stanie gminy:

  a) przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok

  b) debata nad raportem.

  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne wotum zaufania.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Dubicze Cerkiewne.

b) udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

c) likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dubiczach Cerkiewnych.

d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dubicze Cerkiewne, w roku szkolnym 2020/2021

e) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach

f) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

g) zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

h) zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej GminyDubicze Cerkiewne na lata 2020-2035

i)ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

j) wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie 15 Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

Jerzy Karpiuk

 

 

 

Informacja dla mieszkańców gminy

Na podstawie atr.28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

ustęp 6: w debacie w nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

ustęp 7: mieszkaniec który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6 składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20osób.

ustęp 8: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-07-24

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-07-28

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-07-24