OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana  5 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 28 lutego 2011r.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000.

Rada Gminy obradować będzie w  sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

Ustalam następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

           1)  zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kornin.

           2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 2012r.

           3) zmiany uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarowych.

           4) uchwalenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

7. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie 5 Sesji Rady Gminy.


Uprzejmie proszę o udział w sesji .

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż.  Jerzy Karpiuk


Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-02-16

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-02-18

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-02-16