OBWIESZCZENIE 

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XXX Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień  27 listopada   2009 roku.

 

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

Ustalam następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) taryfy opłat na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie   gminy Dubicze Cerkiewne na 2010r.

  2) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010r.

  3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r.

  4) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r.

  5) stawek opłaty targowej na 2010r.

  6) zmian w budżecie gminy na 2009r.

  7) opłat za udzielenie informacji publicznej.

7. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych przez uprawnione podmioty. 

8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 w Gminie Dubicze Cerkiewne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy.

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2009-11-20

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2009-11-20

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2009-11-20