OBWIESZCZENIE

            Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana 31  Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 28 marzec 2014r. (piątek).
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00

            Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych .
 
Ustalam następujący porządek obrad:

 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.      Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdań  finansowych instytucji kultury za 2013 rok,
2) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2031,
4) wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok,
5) programu nad opieki zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2014 roku
6) określenia zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej,
7.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych i oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.
8.     Stanowisko Rady Gminy Dubicze Cerkiewne w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej  Nr 685 na odcinku Kleszczele- Siemiatycze.
9.     Stanowisko Rady Gminy Dubicze Cerkiewne w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego.
10.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.     Sprawy różne.
12.     Zamknięcie 31 Sesji Rady Gminy.
 

Przewodniczący Rady

Jerzy Karpiuk
 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2014-03-20

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2014-03-20

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2014-03-20