OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana  19  Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 30 listopada 2012r.
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10.00

Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

Ustalam następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012-2022;
3) zmian w budżecie gminy na 2012 r;
4) podatku od nieruchomości;
5) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok,
6) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dubicze Cerkiewne w charakterze Partnera do
   projektu ,, Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi
   priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o    
   warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwoju
   Polski Wschodniej;
7) wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia międzygminnego;
8) zasad określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania    
   przyznaną w ramach wieloletniego programu ,, Pomoc państwa w zakresie
   dożywiania”;
9) zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne.
7. Przedstawienie informacji o działalności Gminnej Spółki Wodnej ,, NIWA” w Dubiczach Cerkiewnych.
8. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie 19 Sesji Rady Gminy.

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż.Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2012-11-23

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2012-11-23

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2012-11-23