OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana 30  Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 14 luty 2014r. (piątek).
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00

Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.
 
Ustalam następujący porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie informacji na temat „Integrowana ochrona roślin” ODR Hajnówka Pani Wiera Gawryluk
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
2) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
3) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
4 ) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
5) przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
6) uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014
8 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie 30 Sesji Rady Gminy.
 

Przewodniczący Rady
Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2014-01-30

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2014-01-31

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2014-01-30