OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XXXIII Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień   29 marca   2010 roku.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000.

Rada Gminy obradować będzie w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

Ustalam następujący porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.   

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Interpelacje i zapytania radnych.

5    Podjęcie uchwał w sprawie:

     1) zmian w budżecie gminy na 2010r.,

     2) zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2009r.,

     3) wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Dubicze Cerkiewne do projektu pod nazwą „Podlaski internet równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion (uchwała intencyjna),

     4) udzielenia pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu,

     5) nabycia nieruchomości na rzecz gminy Dubicze Cerkiewne,

     6) zmiany uchwały w sprawie odnowy miejscowości Dubicze Cerkiewne,

     7) ustalenia terminów przyjmowania skarg i wniosków oraz osób do tego powołanych.

6.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009r.

7.  Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych.

8.  Sprawy różne.

9.  Zamknięcie  XXXIII Sesji Rady Gminy.


Uprzejmie proszę o udział w sesji .


  Jednocześnie informuję, że  około godz. 1300 (po zakończeniu obrad) zostanie przedstawiona prezentacja na temat zasad budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze szczególnym  zwróceniem uwagi na oczyszczalnie gruntowo-roślinne.

Prezentacja zostanie dokonana przez:

1.    Mariusza Ochrymiuka - PSP „NAREW”

2.    Michała Hawryłyszyn -  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKOPROM – Białystok.

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż.  Jerzy Karpiuk


 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-03-25

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-03-25

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-03-25