OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana  12  Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 29 grudnia 2011r (czwartek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10.00

Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

Ustalam następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011-2022.

    2) zmian w budżecie gminy na 2011r.

    3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012- 2022.

    4) uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na 2012 rok

    5) określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

    6) uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie nieczystości ciekłych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

    7) likwidacji   Punktu  Przedszkolnego w  Dubiczach  Cerkiewnych.

    8) ustalenia opłat za świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych prowadzonego przez Gminę Dubicze Cerkiewne.

    9) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

    10) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne.

    11) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2012.

    12) zmiany  uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

    13) zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.    Sprawy różne.

9.    Zamknięcie 12 Sesji Rady Gminy.

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Jerzy Karpiuk


Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-12-20

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-12-20

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-12-20