OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana 16 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 29 czerwca 2012r.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00

Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Centrum Kultury w Grabowcu.

Ustalam następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

5. Zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia Gminy Dubicze Cerkiewne do Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Hajnówce.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012-2022;

3) zmian w budżecie gminy na 2012 rok;

4) uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw usytuowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty przy miejscu wyznaczonym do kąpieli;

5) zmiany Uchwały Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej;

6) podziału Gminy Dubicze Cerkiewne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie 16 Sesji Rady Gminy.


Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2012-06-14

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2012-06-14

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2012-06-14