OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana IV Sesja VI kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień  28 stycznia 2011r.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000  w  sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na 2011r.

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021

3) ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy i wyboru składów osobowych poszczególnych komisji.

4) zmiany uchwały o przystąpieniu gminy Dubicze Cerkiewne do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Puszcza Białowieska”.  

5) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685 Zabłudów–Narew–Nowosady-Hajnówka- Kleszczele na odcinku Hajnówka-Jelonka.

6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.,

7) przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie IV Sesji Rady Gminy.

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Jerzy Karpiuk

 


Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-01-26

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-01-26