OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana   8 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień   2 września 2011r.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.30.

Rada Gminy obradować będzie w  sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych .

Ustalam następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Przedstawienie wymagań dotyczących nadzoru nad ubojem cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz w gospodarstwie z przeznaczeniem na użytek własny oraz zagospodarowaniem materiałów szczególnego ryzyka (SRM) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce.

5.    Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:

      1) zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021

      2) zmian w budżecie gminy na 2011r

      3) zaopiniowanie projektu lasów ochronnych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

      4) udzielania pomocy finansowej w formie dotacji powiatowi hajnowskiemu

      5) upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy

      6) warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiącą regionalną  pomoc inwestycyjną

      7) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

      8) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

      9) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

9. Sprawy różne

10. Zamknięcie 8 Sesji Rady Gminy. 


    Jednocześnie informuję, że w dniu 2 września 2011r. o godz. 9.00 w sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych odbędzie się posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, z następującym porządkiem obrad:

1.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję

2. Sprawy różne.

    Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż.  Jerzy Karpiuk


Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-08-25

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-08-25

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-08-25