OBWIESZCZENIE


    Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana 23  Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 14 czerwca 2013r. (piątek).
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10.00
    Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych .
Ustalam następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Przedstawienie działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt ,, Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”.
5.    Przedstawienie informacji o wypadkach przy pracy rolniczej i działaniach prewencyjnych planowanych na 2013 rok przez Placówkę Terenową KRUS w Hajnówce.
6.    Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
7.    Przedstawienie informacji z wykonania uchwał za 2012r.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dubicze Cerkiewne do realizacji projektu pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619B Jagodniki – Dubicze Cerkiewne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -II Etap Bezpieczeństwo-Dostepność -Rozwój;
2)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata   2013 – 2023;
3)    zmian w budżecie gminy na 2013 rok;
4)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne;
5)    zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne;
6)    zbycia w formie darowizny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Werstok gm. Dubicze Cerkiewne;
7)    pozbawienia statusu pomnika przyrody, drzewa uznanego za pomnik przyrody;
8)    zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Górny Gród;
9)    zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Dubicze Cerkiewne;
10)    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Werstok.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.    Sprawy różne.
12.    Zamknięcie 23 Sesji Rady Gminy.  
    
    Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.


    
Przewodniczący Rady
Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2013-06-04

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2013-06-04

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2013-06-04