OBWIESZCZENIE


    Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana  22  Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 29 marca  2013r. Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
    Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

    Ustalam następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego (dot. drogi powiatowej  Witowo – Długi Bród;
2)    udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego (dot. ulic powiatowych: Głównej, Parkowej oraz Leśnej w m. Dubicze Cerkiewne),
3)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata   2013 – 2023,
4)    zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
5)    zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2012 rok,
6)    wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na  2014 rok,
7)    gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez Zespół Szkolno- Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych,
8)    programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2013 roku,
9)    przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok
10)    przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne,
11)    zbycia w formie darowizny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Werstok w Gminie Dubicze Cerkiewne,
12)    zajęcia stanowiska w sprawie zapowiadanej likwidacji połączeń kolejowych na trasie Hajnówka - Czeremcha – Siedlce – Czeremcha - Hajnówka i Czeremcha - Białystok – Czeremcha oraz przywrócenia połączenia kolejowego Czeremcha – Wysokoje ( Republika Białoruś) – Czeremcha.
7.    Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2012 rok oraz oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 rok.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.    Sprawy różne.
10.  Zamknięcie 22 Sesji Rady Gminy.  
    
    Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady
Jerzy Karpiuk
 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2013-03-25

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2013-03-25

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2013-03-25