OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana  10  Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 21 listopada 2011r (poniedziałek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10.00

Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

Ustalam następujący porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Omówienie zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych po remoncie.

5.    Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011-2021

  3) zmian w budżecie gminy na 2011 rok

  4) podatku od nieruchomości

  5) podatku od środków transportowych

  6) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012r

  7) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

9.    Sprawy różne

10.    Zamknięcie 11 Sesji Rady Gminy


Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Jerzy Karpiuk


Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-11-09

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-11-09

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-11-09