OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminyDubicze Cerkiewne, że została zwołana 6 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień   30 marca 2011r.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1200.

Rada Gminy obradować będzie w  sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych .

Ustalam następujący porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Wręczenie pucharów sportowych mieszkańcowi gminy Dubicze Cerkiewne.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021

2) zmiany w budżecie gminy za 2011r

3) zmiany Statutu Gminy Dubicze Cerkiewne

4) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych

8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

9.Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za okres 2009-2010.

10.Zajęcie stanowiska w sprawie złożonych przez mieszkańców  wniosków dotyczących:

-budowy ulicy we wsi Werstok,

-remontu drogi Jagodniki – Dubicze Osoczne

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.Sprawy różne

13.Zamknięcie 6 Sesji Rady Gminy

Jednocześnie informuję, że w dniu 30 marca 2011r. o godz. 1000 w sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych odbędzie się posiedzene wszystkich Komisji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, z następującym porządkiem obrad:

1.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję

2.Sprawy różne

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż.  Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-03-25

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-03-25

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-03-25