OBWIESZCZENIE

    Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana  15  Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 27 kwietnia 2012r. (piątek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00


Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych .

Ustalam następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Ocena realizacji wniosków Rady Gminy dotyczących poprawy stanu dróg powiatowych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

5.    Przedstawienie informacji w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

    2) zmiany Uchwały Nr XXXVII/ 169 /10  Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28  września 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które  gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych  dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;

    3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012-2022;

    4) zmiany Uchwały Nr XXXIII/159/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie  ustalenia cennika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach   Cerkiewnych.

8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.    Sprawy różne.

10.    Zamknięcie 15 Sesji Rady Gminy.

   

    Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Jerzy Karpiuk


Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2012-04-20

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2012-04-20

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2012-04-20